DET ME­NER DE AN­DRE AVI­SER

BT - - DEBAT -

Ut­ro­lig ar­ro­gant

Vi tror ik­ke, at stats­mi­ni­ste­ren på no­gen må­de er in­vol­ve­ret i den sto­re be­stik­kel­ses­sag. Men på grund af sit em­be­de bør han va­e­re den før­ste til at la­eg­ge op­lys­nin­ger på bor­det, når po­li­ti­ske ven­ner el­ler fjen­der på va­el­ger­nes veg­ne øn­sker uklar­he­der be­lyst. Og­så for at kom­me myte­dan­nel­ser til livs.

Akut hja­elp

Det er ik­ke la­en­ge si­den, at psy­ki­ske syg­dom­me var no­get, man ik­ke tal­te højt om. I dag ved vi, at psy­ki­ske li­del­ser hø­rer til nog­le af de stør­ste syg­doms­byr­der og hvert år ko­ster sam­fun­det et svim­len­de mil­li­ard­be­løb i tabt ar­bejds­fortje­ne­ste, so­ci­a­le ydel­ser mv. Det­te er en ud­vik­ling, som po­li­ti­ker­ne – bå­de på Chri­sti­ans­borg og i re­gio­ner­ne – bør ta­ge al­vor­ligt.

Jour­ha­ven­de: Thea D. Mül­ler Mail: bt-de­bat@bt.dk Tlf.: 33 75 72 71 (hver­da­ge kl. 11-14) BT for­be­hol­der sig ret til at re­di­ge­re ind­la­eg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.