Hans søg­te til­flugt i sko­ven

BT - - NYHEDER -

STRESS EF­TER KRIG Li­ge­som den an­hold­te Lars Kragh har den 41-åri­ge krigs­ve­te­ran Hans Holm tid­li­ge­re søgt til­flugt i sko­ven og le­vet iso­le­ret fra om­ver­de­nen. »Når man er ud­sendt i en krigszo­ne, så er ens til­va­e­rel­se fak­tisk ri­me­lig en­kel og over­sku­e­lig. For det hand­ler først og frem­mest om at over­le­ve, sam­ti­dig med at der na­tur­lig­vis er nog­le op­ga­ver, som skal lø­ses,« forta­el­ler Hans Holm, der li­ge­som Lars Kragh var ud­sendt til Ko­so­vo i slut­nin­gen af 1990er­ne og se­ne­re til Irak i 2003.

Hans Holm fik ef­ter­føl­gen­de kon­sta­te­ret PTSD og blev ramt af en de­pres­sion i kølvan­det på si­ne ud­sen­del­ser.

»Jeg sav­ne­de kri­gen,« forta­el­ler den 41-åri­ge ve­te­ran.

For Hans Holm var det ik­ke gru­som­me trau­mer fra slag­mar­ken, men i ste­det en brat om­va­elt­ning fra et liv fyldt med adre­na­lin og krig til en stil­fa­er­dig hver­dag på kon­tant­hja­elp, som fik ham til at iso­le­re sig fra om­ver­de­nen og sø­ge til­flugt un­der den åb­ne him­mel i en skov i Nord­s­ja­el­land. En mas­se krav og mø­der »Li­ge plud­se­lig blev der stil­let en mas­se krav, isa­er for­di jeg blev en del af kon­tant­hja­elps-sy­ste­met. Jeg skul­le gå til en mas­se mø­der, som jeg vid­ste ik­ke vil­le fø­re til no­get, og der dum­pe­de reg­nin­ger ind med po­sten, som plud­se­lig skul­le be­ta­les til ti­den. Det var jo ik­ke, for­di jeg ik­ke vil­le, men det er me­get sva­ert at for­hol­de sig til så man­ge ting, når man har va­e­ret dø­den na­er og må­ske har set si­ne kam­me­ra­ter bli­ve lem­la­e­stet el­ler mi­ste li­vet,« si­ger Hans Holm.

Han har ef­ter­føl­gen­de få­et til­kendt før­tids­pen­sion, og få­et et hjem med fast tag over ho­ve­d­et på La­e­sø, hvor han har bo­et sam­men med sin ka­e­re­ste de se­ne­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.