’Du hav­de det fi

BT - - NYHEDER -

Selv om det lu­ne­ful­de dan­ske som­mer­vejr for­bar­me­de sig i går og ba­de­de Gar­ni­sonskir­ken på Skt. An­nae Plads i sol, mens ga­ester­ne strøm­me­de til bisa­et­tel­sen af den 38-åri­ge de­bat­tør Mads Hol­ger, så var kir­ke­rum­met in­den dø­re forta­et­tet af sorg. Al­le­re­de da den før­ste sal­me ‘Se nu sti­ger so­len af ha­vets skød’ run­ge­de, slap fa­mi­lie, så­vel som ven­ner og kol­le­ger, tå­rer og lom­me­tørkla­e­der fri.

Sa­er­ligt Mads Hol­gers sø­ster Pip­pi Oli­via Nor­gaaard slo­ges med grå­den, da hun tog or­det for at ta­le om for­hol­det til sin sto­re­bror, der i sid­ste uge valg­te at be­gå selv­mord i fa­mi­li­ens som­mer­hus på Thurø på Syd­fyn.

»Vi to har al­tid va­e­ret dag og nat. Du har al­tid va­e­ret mig me­get over­le­gen. Og al­tid klo­ge­re end mig. Di­ne ord var al­tid lov, sådan var det ba­re. Som barn føl­te jeg mig al­tid be­ri­get. Stolt og lidt me­re hel­dig end de fle­ste. Det gjor­de jeg, for­di du var min sto­re­bror,« lød det fra Pip­pi Oli­via Nor­gaard. ’Du gav mig va­er­di­er i li­vet’ Mel­lem tå­rer­ne for­må­e­de hun og­så at få fle­re af de op mod tu­sind frem­mød­te til at le, som da hun for­tal­te, hvor­dan hen­des bror fik hen­de ind på nat­klub­ber­ne og pra­e­sen­te­re­de hen­de for de vig­ti­ge va­er­di­er i li­vet.

»Du gav mig va­er­di­er i li­vet og in­tro­du­ce­re­de mig for man­ge livs­be­kra­ef­ten­de ting. El­vis Pres­ley. Jo­hn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.