Gold­man Sa­chs med i mil­li­ons­kat­te­fi­dus

BT - - NYHEDER -

En ra­ek­ke glo­ba­le stor­ban­ker har igen­nem en år­ra­ek­ke be­nyt­tet sig af lys­sky ak­tie­ud­lån, der har be­ty­det, at Skat har mi­stet en stor po­se pen­ge.

Det vi­ser for­tro­li­ge do­ku­men­ter, som Bør­sen har få­et ad­gang til i sam­ar­bej­de med det ame­ri­kan­ske un­der­sø­gen­de me­die Pro­pu­bli­ca.

Iføl­ge avi­sen har Gold­man Sa­chs, Me­rill Lynch og an­dre stor­ban­ker hjul­pet in­ve­sto­rer med at und­gå at be­ta­le skat af ud­byt­tet fra de­res ak­tier i blandt an­det Ma­ersk, No­vo Nor­disk, Dan­ske Bank, Tryg og Carls­berg.

Ma­nøv­ren er sket ved, at in­ve­sto­rer­ne har lånt ak­tier ud til ban­ker, der sen­der dem vi­de­re til an­dre in­ve­sto­rer. De slip­per bil­li­ge­re i skat om­kring det tids­punkt, hvor ud­byt­tet ud­be­ta­les.

De for­tro­li­ge do­ku­men­ter, som Bør­sen har haft ad­gang til, har ta­en­ket­an­ken Cepos og­så kig­get på. Iføl­ge Cepos kan det ha­ve ko­stet den dan­ske stat i om­eg­nen af 400 mil­li­o­ner kro­ner sid­ste år.

Bør­sen skri­ver, at do­ku­men­ter­ne blandt an­det be­står af han­delslo­gs, e-mails, chat­be­ske­der og mar­keds­fø­rings­ma­te­ri­a­le.

Avi­sen har vist ek­semp­ler fra hand­ler­ne til skat­te­ad­vo­kat Tor­ben Bag­ge, og han me­ner, at det er ty­de­ligt, at »de ta­en­ker i skat«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.