Hård straf for ky­nisk ud­nyt­tel­se

BT - - NYHEDER -

Med dom­men i den tred­je så­kald­te Hvep­se­bo-sag er der ført be­vis for, at i alt 40 fat­ti­ge ru­ma­e­ne­re har va­e­ret ud­sat for men­ne­ske­han­del.

De blev nar­ret til at tro, at de vil­le få et job i Dan­mark, men i ste­det ud­nyt­te­de kri­mi­nel­le de­res iden­ti­te­ter til at be­gå bed­ra­ge­ri­er og skat­tes­nyd.

I den dom, der tirs­dag blev af­sagt i Ret­ten i Glo­strup, var i alt 18 per­so­ner ud­sat for men­ne­ske­han­del. Og til de an­svar­li­ge, tre ma­end og en kvin­de, blev der gi­vet straf­fe fra fi­re til syv års fa­engsel.

»Vi er me­get til­fred­se med dom­mens re­sul­tat,« si­ger en af de to an­kla­ge­re, Sus­an­ne An­der­sen.

De 18 blev an­bragt i hu­se i Saks­kø­bing, Ste­ge og Sla­gel­se. Og så blev de el­lers mal­ket, da bag­ma­en­de­ne fik op­ret­tet bank­kon­ti, nem-id og sy­ge­sik­rings­be­vi­ser. Der­ef­ter blev der købt te­le­fo­ner, ben­zin og an­dre ting i de hand­le­des nav­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.