Post Dan­mark kan mi­ste 300 mio. kr.

BT - - NYHEDER -

PRES­SET POST Post Dan­mark står år­ligt til at mi­ste et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb som føl­ge af de nye moms­reg­ler for net­bu­tik­ker, der tra­e­der i kraft na­e­ste år. I et hø­rings­svar, som Ber­ling­s­ke har få­et ind­sigt i, er­ken­der den hårdt ram­te lo­gi­stik­gi­gant, at re­gela­en­drin­gen vil sa­et­te he­le for­ret­nin­gen un­der stort pres. 300 mil­li­o­ner kro­ner om året. Så me­get står Post Dan­mark til at mi­ste, når Skat fra na­e­ste år sløj­fer en sa­er­re­gel i moms­lo­v­giv­nin­gen, som Post Dan­mark hidtil har nydt godt af på net­han­dels­om­rå­det. De nye reg­ler vil få ’stor ne­ga­tiv ind­virk­ning på Post Dan­marks øko­no­mi’ og ’ero­de­re’ grund­la­get for be­for­drings­plig­ten, skri­ver Post Dan­mark i et hø­rings­svar, som Ber­ling­s­ke er i be­sid­del­se af.

Der­med svin­ger po­stvirk­som­he­den sig op på de helt hø­je nag­ler i sin kri­tik af skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzens (V) ju­ste­ring af skat­te­reg­ler­ne, der – via en ra­ek­ke tek­ni­ske mel­lem­reg­nin­ger – vil fjer­ne net­bu­tik­ker­nes mu­lig­hed for moms­fri le­ve­ring af pak­ker gen­nem Post Dan­mark.

»Det vil sam­ti­dig bå­de di­rek­te og in­di­rek­te få me­get stor ne­ga­tiv ind­virk­ning på Post Dan­marks øko­no­mi og ero­de­re grund­la­get for op­ret­hol­del­sen af be­for­drings­plig­ten på le­ve­ring af bre­ve og pak­ker for pri­va­te,« skri­ver Post Dan­mark, der var til hø­ring i be­gyn­del­sen af året, om blandt an­det »den al­vor­li­ge pro­blem­stil­ling«.

Re­gela­en­drin­gen, der i før­ste om­gang var plan­lagt til at tra­e­de i kraft 1. au­gust, men som nu er ble­vet ud­sat i seks må­ne­der, vil få »en va­e­sent­lig ne­ga­tiv bund­linje­ef­fekt for Post Dan­mark – et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb in­den for en et-årig tids­ho­ri­sont og ri­si­ci for yder­li­ge­re ne­ga­ti­ve ef­fek­ter,« ly­der det der­u­d­over i hø­rings­sva­ret. Knal­drødt mi­nus De skar­pe ud­mel­din­ger fra Post Dan­mark, der nu og­så er kendt som PostNord Dan­mark, kom­mer ef­ter fle­re år med dun­dren­de un­der­skud. Mens virk­som­he­den kom ud af 2015 med et knal­drødt mi­nus i drift­sind­tje­nin­gen på 291 mio. kro­ner, lød un­der­skud­det året før på 118 mio. kro­ner.

»Fal­den­de bre­vind­ta­eg­ter pri­ma­ert i Dan­mark har be­la­stet re­sul­ta­tet,« skrev virk­som­he­den blandt an­det i det se­ne­ste års­regn­skab. Og nu står Post Dan­mark alt­så over for at mi­ste en or­dent­lig bid af pak­ke­mar­ke­det, som el­lers har va­e­ret det ene for­ret­nings­ben, der hidtil har fun­ge­ret som prop i den syn­ke­tru­e­de sku­de.

Det er på den bag­grund, at Post Dan­mark tru­er med, at den så­kald­te be­for­drings­pligt bli­ver un­der­mi­ne­ret af den nye lov­giv­ning. Det va­er­ste ved aen­drin­gen fra Skat er, at der vil va­e­re en ra­ek­ke net­bu­tik­ker, som kom­mer til at be­ta­le moms af en ydel­se, der bur­de va­e­re moms­fri

Som be­for­drings­plig­tig virk­som­hed er Post Dan­mark på­lagt at sik­re et lands­da­ek­ken­de net af brev­kas­ser og po­st­be­tje­nings­ste­der, li­ge­som bre­ve og pak­ker skal le­ve­res in­den for et gi­vent tids­rum. Og­så selv om det ik­ke nød­ven­dig­vis er løn­somt for Post Dan­mark selv.

Til gen­ga­eld er Post Dan­mark som be­for­drings­plig­tig virk­som­hed moms­fri­ta­get, hvil­ket gi­ver en vis kon­kur­ren­ce­for­del over for an­dre – og gi­vet­vis li­ge så ef­fek­ti­ve – lo­gi­stik­virk­som­he­der. Det har Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen tid­li­ge­re slå­et fast i en rap­port fra 2013.

»Grun­det moms­fri­ta­gel­sen har Post Dan­mark alt an­det li­ge mu­lig­hed for at sa­el­ge post- og pak­key­del­ser til for­bru­ge­re og ik­ke-moms­plig­ti­ge virk­som­he­der bil­li­ge­re end en li­ge så ef­fek­tiv kon­kur­re­ren­de fragtvirk­som­hed, der ik­ke er moms­fri­ta­get. Be­for­drings­plig­ten be­ty­der på den an­den si­de, at Post Dan­mark kan ha­ve merom­kost­nin­ger i for­hold til en li­ge så ef­fek­tiv kon­kur­re­ren­de fragtvirk­som­hed,« ly­der det blandt an­det i rap­por­ten. Net­bu­tik­ker på­la­eg­ges me­re

Når de nye moms­reg­ler tra­e­der i kraft på e-han­dels­om­rå­det, vil Post Dan­mark dog mi­ste den pris­ma­es­si­ge kon­kur­ren­ce­for­del, som virk­som­he­den hidtil har haft over for si­ne kon­kur­ren­ter.

Og aen­drin­ger­ne vil ram­me bå­de Post Dan­mark og net­bu­tik­ker­ne hårdt, si­ger kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør i Post Dan­mark, Morten O. Ni­el­sen.

»Det her vil helt grund­la­eg­gen­de få be­tyd­ning for Post Dan­marks øko­no­mi, det er klart. Men det ram­mer ik­ke kun os. Det va­er­ste ved aen­drin­gen fra Skat er, at der vil va­e­re en ra­ek­ke net­bu­tik­ker, som kom­mer til at be­ta­le moms af en ydel­se, der bur­de va­e­re moms­fri,« si­ger Morten O. Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.