Druk­net hav­de 15 ki­lo bun­det om li­vet

BT - - NYHEDER -

Et lig af en mand, som man­dag blev fun­det i van­det ud for Tisvil­de Strand, hav­de et tov bun­det om li­vet. I to­vet var mon­te­ret to va­egtski­ver på hver 7,5 ki­lo, op­ly­ser Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Ind­til vi­de­re ef­ter­for­sker po­li­ti­et fun­det af den dø­de mand som et mista­en­ke­ligt døds­fald.

»Sa­ger som dis­se bli­ver al­tid be­hand­let som et mista­en­ke­ligt døds­fald, men det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at der er be­gå­et en for­bry­del­se,« si­ger Hen­rik Gun­st, ef­ter­forsk­nings­le­der i af­de­lin­gen for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet hos Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti.

Po­li­ti­et fik mel­ding om fun­det af den dø­de mand man­dag klok­ken 11.28. Li­get blev fun­det cir­ka 50 me­ter ude i van­det ved stran­den i det po­pu­la­e­re fe­ri­e­om­rå­de. Han hav­de spar­somt med tøj på krop­pen og in­gen id på sig.

Iføl­ge po­li­ti­et er man­den lys i hu­den og har for­ment­lig lig­get i van­det i nog­le da­ge. Li­get skal ob­du­ce­res ons­dag.

Po­li­ti­et ude­luk­ker ik­ke, at man­den er kom­met i van­det et an­det sted, end der hvor han blev fun­det.

»Med de strøm­me, der har va­e­ret i far­van­de­ne det se­ne­ste styk­ke tid, er det ik­ke sik­kert, at han i før­ste om­gang er kom­met i van­det ud for Tisvil­de­le­je. Vi hol­der mu­lig­he­der­ne åb­ne,« si­ger Hen­rik Gun­st.

Han af­vi­ser for­ly­den­der om, at man­den skul­le ha­ve va­e­ret bag­bun­det, og vil i øv­rigt ik­ke ud­ta­le sig yder­li­ge­re om sa­gen, før­end der lig­ger et re­sul­tat fra ob­duk­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.