’ ’

BT - - DEBAT -

til at love vej­ret va­er­re, end det fak­tisk bli­ver. Jeg ved godt, at vej­ret er me­get for­skel­ligt alt ef­ter, hvor man er i Dan­mark. Men når vi ser vej­r­ud­sig­ter­ne, er det lidt li­ge­som at få for­ud­sagt dom­me­dag, selv­om det må­ske ba­re bli­ver over­sky­et, og der kom­mer en halv ti­me med en by­ge el­ler små­regn. Her i Nord­jyl­land blev der for ek sem pel lo­vet regn he­le da­gen i går, selv­om vi først fik regn om af­te­nen og nat­ten. Vi skul­le ha­ve haft cir­ka 8.000 ga­e­ster. Men vi mang­le­de et par tu­sind, for­di vej­ret skul­le bli­ve dår­ligt.

DER EN TILBØJELIGHED

dis­se da­ge me­get om­skif­te­ligt med man­ge regn­by­ger. Hvis der er lo­vet by­ger, er der

må­ske no­gen, der hol­der sig fra at ta­ge i Det er lidt Fårup Som­mer­land el­ler an­dre par­ker, selv­om det ik­ke er sik­kert, der kom­mer li­ge­som

regn­by­ger der. For der kan sag­tens va­e­re at få for­ud­sagt lan­ge pe­ri­o­der uden regn nog­le ste­der, mens der fal­der to mil­li­me­ter regn et dom­me­dag,

an­det sted og ti mil­li­me­ter et tred­je. selv­om det Men selv­om vi er så vant til regn­by­ger

i Dan­mark, kan det sta­dig va­e­re sva­ert må­ske ba­re

at for­stå, at det er godt vejr i Givskud, bli­ver over­sky­et mens det va­el­ter ned i Gi­ve få ki­lo­me­ter

der­fra. Det be­skri­ver vi ved at bru­ge be­teg­nel­sen regn­by­er. Og når der kom­mer hel­dags­regn el­ler regn i he­le lan­det, forta­el­ler vi og­så det.

me­get, når TV2 for ek­sem­pel lover fem da­ges regn, selv­om det langt­fra reg­ner i he­le lan­det el­ler he­le da­gen. Det bli­ver lidt for me­get et ka­ta­stro­fe­bil­le­de. Vi vil helst ha­ve sky­brud el­ler over­svøm­mel­ser i Kø­ben­havn, selv­om vir­ke­lig­he­den ik­ke er så gal.

DER­FOR ØDE­LA­EG­GER DET

et land med om­skif­te­ligt vejr, og det skal vi indstil­le os på. Og så skal vi la­de va­e­re med at ma­le fan­den på va­eg­gen. Vi kan selv­føl­ge­lig hå­be på solskin. Men vi ta­ler vej­ret va­er­re, end det er. Samt­li­ge af mi­ne kol­le­ger i an­dre for­ly­stel­ses­par­ker op­le­ver, at der kom­mer rig­tigt man­ge be­sø­gen­de, hvis der bli­ver lo­vet sol en dag ef­ter en pe­ri­o­de, hvor der er lo­vet me­get regn. Kan man ik­ke li­de at stå i kø i en for­ly­stel­ses­park, så skal man va­el­ge en dag, hvor der ik­ke er lo­vet høj sol, men må­ske ba­re er lidt over­sky­et.

VI LE­VER I

vej­r­ud­sig­ter­ne er dra­ma­ti­ske. Vi er me­te­o­r­o­lo­ger og ae­re­ka­e­re. Så vi prø­ver der­for at be­skri­ve vej­ret bedst mu­ligt. Des­u­den er vi en job­si­tu­a­tion, hvor vi bli­ver be­dømt da­gen ef­ter. Der­for vil­le det va­e­re dumt at la­ve no­get, der ik­ke er rig­tigt.

JEG SY­NES IK­KE, VEJ­RET ER I

for­di mi­ne fora­el­dre le­ve­de af at ha­ve en cam­ping­plads. Der blev og­så nog­le gan­ge lo­vet regn­by­ger, der ik­ke kom. Det var blandt an­det med til at va­ek­ke min in­ter­es­se for vej­ret, at vej­ret er så for­skel­ligt fra sted til sted. Det sam­me hø­rer jeg, når man ta­ler med ud­la­en­din­ge i Dan­mark, som og­så op­le­ver, at vej­ret er me­re om­skif­te­ligt fra dag til dag her end an­dre ste­der i ver­den. Og ik­ke mindst at dan­sker­ne der­for ta­ler me­re om vej­ret.

JEG BLEV VEJRINTERESSERET,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.