San­ders støt­ter nu Cl­in­ton

BT - - NYHEDER -

USA De­mo­kra­ten Ber­nie San­ders støt­ter of­fi­ci­elt par­ti­fa­el­len Hil­lary Cl­in­ton ved det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg. »Jeg vil gø­re, hvad jeg kan, for at sik­re at hun bli­ver USAs na­e­ste pra­esi­dent,« si­ger San­ders i en ta­le ved et fa­el­les valg­mø­de i New Hamps­hi­re.

»Hil­lary Cl­in­ton bli­ver en frem­ra­gen­de pra­esi­dent, og jeg er stolt af at stå her sam­men med hen­de i dag«.

Det er før­ste gang, at de to de­mo­kra­ter stil­ler op til et fa­el­les valg­mø­de.

Med sin støt­te­er­kla­e­ring har den 74-åri­ge se­na­tor lagt en lang og bit­ter pri­ma­er­valg­kamp mod den tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster bag sig. Split­tel­se Den lang­truk­ne valg­kamp har iføl­ge fle­re iagt­ta­ge­re skabt split­tel­se i Det De­mo­kra­ti­ske Par­ti. Med San­ders’ of­fi­ci­el­le op­bak­ning til Cl­in­ton hå­ber par­ti­top­pen at sam­le he­le par­ti­et bag hen­de.

»Den­ne valg­kamp hand­ler ik­ke om Hil­lary Cl­in­ton el­ler Do­nald Trump, og den hand­ler hel­ler ik­ke om Ber­nie San­ders. Den hand­ler om de be­hov, det ame­ri­kan­ske folk har,« un­der­stre­ger San­ders i sin ta­le i New Hamps­hi­re.

»Og der er in­gen tvivl om, at Hil­lary Cl­in­ton er bedst eg­net til at mø­de dis­se be­hov,« si­ger han.

Cl­in­ton ven­tes se­ne­re på må­ne­den at bli­ve for­melt no­mi­ne­ret som Det De­mo­kra­ti­ske Par­tis kan­di­dat ved pra­esi­dentval­get i novem­ber.

Den 74-åri­ge se­na­tor fra Ver­mont har iføl­ge fle­re me­di­er an­gi­ve­ligt valgt at støt­te Cl­in­ton ef­ter at ha­ve få­et håndslag fra sin ri­val på, at hun vil ar­bej­de hår­de­re for po­li­ti­ske aen­drin­ger på om­rå­der som ud­dan­nel­se, sund­hed og kli­ma.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.