20 dø­de ef­ter tog­kol­li­sion

BT - - NYHEDER -

ITA­LI­EN Tirs­dag kør­te to pas­sa­ger­tog med høj ha­stig­hed fron­talt ind i hin­an­den i det syd­li­ge Ita­li­en. Ulyk­ken har ko­stet mindst 20 men­ne­sker li­vet, vur­de­rer. Mindst 50 men­ne­sker blev kva­e­stet i kol­li­sio­nen, op­ly­ste ge­ne­ral­di­rek­tø­ren for sund­hedsmyn­dig­he­der­ne i by­en Ba­ri, Vi­to Mon­ta­na­ro. 18 af dem er i kri­tisk til­stand.

To­ge­ne kør­te på det sam­me spor på en enspo­ret stra­ek­ning mel­lem by­er­ne Cora­to og An­dria nord for kyst­by­en Ba­ri.

Ulyk­ken ind­traf an­gi­ve­ligt, for­di et af to­ge­ne ik­ke ven­te­de på at få grønt lys, før det kør­te ud på en­keltspo­ret. Og­så ef­ter­for­ske­re me­ner, at der kan lig­ge en men­ne­ske­lig fejl bag.

Ulyk­ken med­før­te vold­som­me ska­der på beg­ge tog. De to for­re­ste vog­ne på beg­ge tog blev så­le­des krøl­let helt sam­men.

La Re­pu­bbli­ca be­ret­te­de, at mas­se­vis af am­bu­lan­cer og brand­bi­ler samt 200 red­nings­ar­bej­de­re var på ste­det. Sent tirs­dag ef­ter­mid­dag for­lød det, at fle­re pas­sa­ge­rer fort­sat var fan­get in­de i vog­ne­ne.

Iføl­ge fle­re me­di­er ske­te ulyk­ken i et om­rå­de om­kring en oli­ven­lund. Det var med til at gø­re red­nings­ar­bej­det be­sva­er­ligt, for­kla­re­de Luca Ca­ri, tals­mand for det lo­ka­le brand­va­e­sen. Vil fin­de år­sa­gen »Red­nings­ar­bej­det er kom­pli­ce­ret, for­di ulyk­ken ske­te midt ude i na­tu­ren, »sag­de han iføl­ge Reu­ters.

Den ita­li­en­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, Mat­teo Ren­zi, ud­tryk­te kort tid ef­ter ulyk­ken sin med­fø­lel­se med of­re­ne.

»Vi stop­per ik­ke, før vi fin­der år­sa­gen til ulyk­ken. Det­te er ti­den til at gra­e­de og til at hja­el­pe of­re­ne og de kva­e­ste­de«.

Ren­zi af­brød et be­søg i Mila­no og ven­te­des på ulyk­kes­ste­det tirs­dag af­ten. Iføl­ge Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce er der ik­ke no­get, der ty­der på, at der var dan­ske­re in­vol­ve­ret i togu­lyk­ken. Den dan­ske am­bas­sa­de i Ita­li­en un­der­sø­ger fort­sat sa­gen i sam­ar­bej­de med lo­ka­le myn­dig­he­der.

Det er end­nu uvist, hvor man­ge pas­sa­ge­rer der var om bord på de to tog. Det er først og frem­mest stu­de­ren­de og pend­le­re, som bru­ger to­ge­ne på den på­ga­el­den­de stra­ek­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.