Dansk mad er mil­li­ar­der va­erd

BT - - NYHEDER -

EMNEORD for dan­ske ma­dan­mel­de­re, har ’La­krids by Jo­han Bülow’ og an­dre dan­ske ma­di­va­er­ksa­et­te­re en ae­gt­hed over sig, som og­så er en guld­gru­be for uden­land­ske pen­ge­ma­end.

»De har nog­le kla­re kon­cep­ter og for­står at la­ve pro­duk­ter, der forta­el­ler en hi­sto­rie. De har no­get au­ten­tisk og ae­g­te over sig, og det er no­get, for­bru­ger­ne ef­ter­spør­ger i en ver­den med man­ge ko­pi­pro­duk­ter. Ka­pi­tal­fon­de­ne kan se en ge­vinst ved at in­ve­ste­re i dem, og der­for ka­ster de sig over dem,« forta­el­ler han. Be­gynd­te i mors køk­ken 32-åri­ge Jo­han Bülow star­te­de sin la­krids­virk­som­hed i sin mors køk­ken i Sva­ne­ke på fø­de­ø­en Born­holm. Han for­søg­te at eks­pe­ri­men­te­re med at ko­ge la­krids ef­ter op­skrif­ter, han fandt på net­tet. I dag har virk­som­he­den 200 an­sat­te. Selv om Jo­han Bülow nu fra­sa­el­ger sto­re de­le af sit fo­re­ta­gen­de, be­va­rer han fort­sat po­sten som di­rek­tør.

Hver­ken Jo­han Bülow el­ler den sven­ske ka­pi­tal­fond vil op­ly­se, hvor man­ge pen­ge der er ble­vet til­ført. Men det er ik­ke små­pen­ge, forta­el­ler Bru­no Chri­sten­sen, der er man­ge­årig kon­su­lent i dansk de­tail­han­del.

»Ka­pi­tal­fon­de går ind i dan­ske virk­som­he­der, for­di de kan se et uud­nyt­tet po­ten­ti­a­le. De kan se, at den nu­va­e­ren­de ejer ik­ke har ka­pi­tal nok til at fø­re virk­som­he­den vi­de­re, og der­for går de ind og støt­ter dem øko­no­misk,« si­ger han.

Va­ledo Part­ners har go­de er­fa­rin­ger med at op­kø­be dan­ske fø­de­va­re­virk­som­he­der med sja­el og iva­er­ksa­et­terånd. I 2013 op­køb­te Va­ledo Part­ners så­le­des den dan­ske Ka­pi­tal­fon­de kø­ber ik­ke en virk­som­hed for at be­hol­de den i 100 år. De kø­ber en virk­som­hed for at ge­ne­re­re et over­skud i lø­bet af 3-5 år for der­ef­ter at sa­el­ge den vi­de­re og tje­ne pen­ge på sal­get ju­i­ce­bar Joe & The Ju­i­ce, der li­ge­som Jo­han Bülows la­kridsim­pe­ri­um vil op­ru­ste med for­ret­nin­ger i ud­lan­det.

Men Bülows gour­met-la­krid­ser og Joe & The Ju­i­ce er langt fra de ene­ste dan­ske mad­kon­cep­ter, der er ble­vet en gul­dran­det for­ret­ning for uden­land­ske ka­pi­tal­fon­de. Og­så Claus Mey­ers ga­stro­no­mi-virk­som­hed Mey­ers og fa­mi­lie­virk­som­he­den Lø­gis­mo­se ejes nu af sam­me ka­pi­tal­fond un­der nav­net Lø­gis­mo­se Mey­ers A/S. Med vi­de­resalg for øje Der føl­ger dog ik­ke kun po­si­ti­ve ting med, når dan­ske virk­som­he­der la­der sig op­kø­be af uden­land­ske in­ve­sto­rer, hvis ho­ve­d­in­ter­es­se be­står i at ge­ne­re­re et over­skud. Det forta­el­ler de­tail­kon­su­lent Bru­no Chri­sten­sen.

»Ka­pi­tal­fon­de kø­ber ik­ke en virk­som­hed for at be­hol­de den i 100 år. De kø­ber en virk­som­hed for at ge­ne­re­re et over­skud i lø­bet af 3-5 år for der­ef­ter at sa­el­ge den vi­de­re og tje­ne pen­ge på sal­get,« si­ger han og fortsaetter:

»Over tid er der en ri­si­ko for, at kul­tu­ren lang­somt si­ver ud af virk­som­he­den, for­di ka­pi­tal­fon­den får stør­re ind­fly­del­se på den dag­li­ge drift. De stil­ler krav om øko­no­misk op­stram­ning og ef­fek­ti­vi­se­ring af me­d­ar­bej­de­re, og det kan gå ud over virk­som­he­dens sja­el. Det skal Jo­han Bülow og de an­dre virk­som­he­der va­e­re op­ma­er­k­som­me på«.

ONS­DAG 13. JULI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.