Kul­tur Vildt mo­bil­spil på vej til

BT - - KULTUR -

Mi­chi­gan, der på de sid­ste tre da­ge har til­ba­gelagt 37 ki­lo­me­ter – til fods.

Ik­ke dår­ligt for en ung mand, der ef­ter eget ud­sagn ’ha­der at spad­se­re’. Va­nedan­nen­de »Man la­eg­ger slet ik­ke ma­er­ke til det. Spil­let er sim­pelt­hen så godt og så va­nedan­nen­de, at man slet ik­ke op­da­ger, at ki­lo­me­ter­ne ba­re for­svin­der un­der fød­der­ne på én.«

Sådan si­ger Et­han. Og han er be­stemt ik­ke ale­ne.

På den­ne stil­le tirs­dag ef­ter­mid­dag i den lil­le idyl­li­ske mid­delklas­se-for­stad 30 ki­lo­me­ter fra De­troit er mindst halv­de­len af fod­ga­en­ger­ne ’Poké­mon-ja­e­ge­re’, der ba­re ik­ke kan slip­pe ’Poké­mon GO’ og ba­re ik­ke kan ta­ge øj­ne­ne fra mo­bil­te­le­fo­nen.

»Det er fan­ta­stisk. Man mø­der en mas­se an­dre ga­me­re. Så gi­ver man hin­an­den go­de råd. ’Hvor er de go­de grup­per af Poké­mon? Og hvor­dan fin­der man dem?’. Det er helt an­der­le­des og langt bed­re end at spil­le for­an com­pu­ter­s­kra­e­men.«

Sådan si­ger 19-åri­ge Re­ham, der er ude for at fan­ge Poké­mon sam­men med sin 19-åri­ge ve­nin­de An­gela.

På kon­to­ret, hvor Re­ham har var ble­vet an­holdt og mista­enkt for at ha­ve be­gå­et en ra­ek­ke rø­ve­ri­er be­va­eb­net med en pi­stol. De an­hold­te skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve brugt ’Poké­mon GO’-app’en til at lo­ka­li­se­re spil­le­re, som be­fandt sig af­si­des ste­der, for så at rø­ve dem.

An­dre føl­ger har in­debå­ret fun­det af et lig i Big Wind-flo­den i Wy­o­m­ing. Det var den 19-åri­ge kvin­de Shayla Wig­gins, der gjor­de det ma­ka­bre fund i sin sø­gen ef­ter Poké­mon. Spil­let har des­u­den for­år­sa­get tra­fi­ku­lyk­ker, for­di bi­li­ster har spil­let, mens de kør­te bil, og man­ge pra­e­ster har un­dret sig over, hvor­for et stort an­tal un­ge men­ne­sker plud­se­lig er be­gyndt at trop­pe op na­er kir­ker. For­kla­rin­gen er, at Poké­mon og ’tra­e­ne­re’ isa­er duk­ker op na­er monu­men­ter, kir­ker og an­dre hi­sto­ri­ske og kul­tu­rel­le byg­nin­ger. Dan­mark må ven­te Som sagt ud­kom ’Poké­mon GO’ først i USA, Ja­pan og Au­stra­li­en.

Og selv­om de fle­ste reg­ner med, at spil­let i lø­bet af au­gust of­fi­ci­elt kan down­lo­a­des af dan­ske bru­ge­re, så er det end­nu ik­ke sik­kert. Og år­sa­ger­ne er fle­re.

Det stør­ste pro­blem er p.t., at spil­let su­ger bat­te­ri­et ud af din telefon, end­da me­re end Nin­ten­dos an­den app, Mi­i­to­mo, gjor­de. Og des­u­den er der og­så pro­ble­mer med ukor­rek­te lo­ka­tio­ner på grund af upra­e­cis GPS­vis­ning og forvra­en­get lyd.

Selv­om ’Poké­mon GO’ så­le­des end­nu ik­ke of­fi­ci­elt er til­ga­en­ge­ligt i Dan­mark, så har man­ge få­et fat i det nye spil via di­ver­se on­li­ne-smut­ve­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.