Le­gen­de er Clar­ke til dansk tur­ne­ring

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GEN­SYN Den­mark’ er sid­ste tur­ne­ring in­den ud­ta­gel­sen, vil han godt li­ge se spil­ler­ne an,« si­ger tur­ne­rings­pro­mo­tor Flem­m­ing Astrup, der ka­rak­te­ri­se­rer Dar­ren Clar­ke så­le­des:

»Han er en le­gen­de. Kig på hans sam­le­de pen­ge­ind­tje­ning i kar­ri­e­ren. På den rang­li­ste er han pla­ce­ret mel­lem de 10-12 bed­ste. Det si­ger alt om, at han er blandt gol­f­spor­tens al­ler­stør­ste nav­ne.«

Flem­m­ing Astrup bå­de hå­ber og tror, at Dar­ren Clar­kes del­ta­gel­se i ’Ma­de in Den­mark’ vil be­ty­de, at del­ta­ger­fel­tet kom­mer til at be­stå af fle­re top 100-spil­le­re end til­fa­el­det har va­e­ret i tur­ne­rin­gens før­ste to le­ve­år.

»Man­ge har jo Ry­der Cup-am­bi­tio­ner, og mon ik­ke der er en del, der ger­ne vil gø­re et godt sid­ste-øje­blik­sind­tryk på Dar­ren Clar­ke og hans vi­ce­kap­tain (Tho­mas Bjørn, red.),« si­ger Flem­m­ing Astrup, der mel­der om mas­siv dansk spil­lero­p­bak­ning.

»Al­le vo­res bed­ste stil­ler op. Li­ge fra Tho­mas Bjørn til Sø­ren Kjeldsen, Thor­b­jørn Ole­sen og man­ge fle­re. Men jeg vil­le alt­så og­så va­e­re ble­vet skuf­fet, hvis de hav­de valgt at ude­bli­ve. ’Ma­de in Den­mark’ er en stor tur­ne­ring, der be­hø­ver del­ta­gel­se af de bed­ste dan­ske spil­le­re for at kun­ne vi­se sin be­ret­ti­gel­se over­for sponso­rer og tilskuere,« si­ger Flem­m­ing Astrup. Ny tur­ne­ring i 2017 Ugen in­den ’Ma­de in Den­mark’ stil­ler Sø­ren Kjeldsen og Thor­b­jørn Ole­sen op ved OL i Rio de Ja­neiro.

»Det un­drer mig en smu­le, at Dan­marks Idra­ets-For­bund ik­ke na­ev­ner dem som en af Dan­marks 10 me­dal­je­kan­di­da­ter. Ef­ter de fi­re bed­ste på ver­dens­rang­li­sten (bl.a. Jor­dan Spieth og Rory McIl­roy, red.) har meldt af­bud, er duo­en ef­ter min bed­ste over­be­vis­ning i spil til top 3-pla­ce­rin­ger,« si­ger Flem­m­ing Astrup.

I øv­rigt er der me­get, der ty­der på, at ’Ma­de in Den­mark’ og­så bli­ver spil­let i 2017.

»Vo­res li­cens ud­lø­ber i år. Men ef­ter­som bå­de vi og Eu­ro­pe­an Tou­r­or­ga­ni­sa­tio­nen er in­ter­es­se­ret i et fort­sat sam­ar­bej­de, an­ser jeg det for sand­syn­ligt, at vi in­den­for få uger får lan­det en af­ta­le,« si­ger Flem­m­ing Astrup.

Men hvor­vidt tur­ne­rin­gen igen vil bli­ve af­vik­let i den lil­le nord­jy­ske by Gat­ten ved Far­sø, er et åbent spørgsmål. DE FI­RE BED­STE PÅ DEN EU­RO­PA­EI­SKE POINTLISTE UDTAGES TIL EU­RO­PAS HOLD. DER­EF­TER FØL­GER DE FEM BEDST PLACEREDE PÅ VER­DENS­RANG­LI­STEN. FØL­GEN­DE SPIL­LE­RE SKAL RE­PRA­E­SEN­TE­RE EU­RO­PA SOM DET SER UD NU: Dan­ny Wil­lett - Eng­land Rory McIl­roy - Nor­dir­land Chris Wood - Eng­land An­dy Sul­li­van - Eng­land Hen­rik Sten­son - Sve­ri­ge Ser­gio Garcia - Spa­ni­en Ra­fa Ca­bre­ra Bel­lo - Spa­ni­en Justin Ro­se - Eng­land Mat­t­hew Fitz­pa­tri­ck - Eng­land Der­u­d­over skal Dar­ren Clar­ke som kap­ta­jn selv ud­ta­ge tre spil­le­re. Dan­ske Thor­b­jørn Ole­sen er pla­ce­ret li­ge uden for den au­to­ma­ti­ske kva­li­fi­ka­tion, mens Sø­ren Kjeldsen hel­ler ik­ke mang­ler man­ge po­int. FØL­GEN­DE TUR­NE­RIN­GER RESTERER TIL AT SIK­RE SIG EN PLADS PÅ RY­DER CUPHOLDET The Open Cham­pions­hip i Skot­land PGA Cham­pions­hip i USA King’s Cup i Thailand Sal­ti­re Ener­gy Paul Lawrie Mat­ch­play i Skot­land D+D Re­al Czech Ma­sters i Tjek­ki­et Ma­de in Den­mark i Dan­mark

»Som tur­ne­rings­nav­net an­ty­der er der ta­le om et dansk pro­jekt. Må­ske vil tur­ne­rin­gen gå på skift mel­lem for­skel­li­ge ba­ner rundt om i lan­det. Lad os se. Alt er i spil,« si­ger Flem­m­ing Astrup.

’MA­DE IN DEN­MARK’ Golf­tur­ne­rin­gen blev før­ste gang af­vik­let i 2014 på Him­mer­land Golf & Spa Resort i Gat­ten ved Far­sø i Nord­jyl­land. Den er de før­ste to år ble­vet vun­det af skot­ten Marc War­ren (2014) og eng­la­en­de­ren David Hor­sey (2015) Tred­je ud­ga­ve af tur­ne­rin­gen spil­les 25.-28. au­gust 2016, hvor der er en sam­let pra­e­miesum på 1,8 mio. e uro (cir­ka 13 mio. kro­ner)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.