GO­DE REVELSBEN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BEFRIET FOR PRES

De ven­li­ge tan­ker skul­le dog ik­ke kun sen­des i ret­ning af den spurt­sta­er­ke au­stra­li­er, som slog Pe­ter Sa­gan (Tin­koff) og Ed­vald Boas­son Ha­gen (Di­men­sion Da­ta) på stre­gen i Syd­frank­rig, men og­så i ret­ning af au­stra­li­e­rens ko­ne.

Mi­cha­el Mat­t­hews, der ik­ke delt­og i fejrin­gen for­an hold­bus­sen, da han sad på det ob­liga­to­ri­ske pres­se­mø­de i må­l­om­rå­det, stod med lidt af en ho­ved­pi­ne på man­da­gens hvi­le­dag. Tour de Fran­ce vold­te ham sid­ste år sto­re pro­ble­mer, og igen i år har han al­le­re­de va­e­ret to gan­ge i as­fal­ten.

»Jeg hav­de na­e­sten gi­vet op,« for­tal­te Mi­cha­el Mat­t­hews med an­tyd­nin­gen af en lil­le klump i hal­sen.

»Jeg føl­te lidt, at Tou­ren ik­ke er for mig, men jeg hav­de en god snak med min ko­ne. Det holdt mig mo­ti­ve­ret. Sej­ren er der­for til hen­de. Det er en stor drøm, der går op­fyl­del­se.«

Ka­tri­na Mat­t­hews hav­de uden tvivl en stor be­tyd­ning i sej­ren, men bå­de Mat­t­hews selv og sport­s­di­rek­tør Mat­t­hew Whi­te frem­ha­e­ve­de en sublim hol­dind­sats. Må­let op­fyldt »Dren­ge­ne gjor­de det frem­ra­gen­de i dag (i går, red.). Det er en ka­em­pe sejr. Daryl (Im­pey, red.) holdt øje med Pe­ter Sa­gan. Det er ik­ke ra­ketvi­den­skab, for Sa­gan er den bed­ste cy­kel­ryt­ter i ver­den li­ge nu. Det gav plads til, at Mi­cha­el kun­ne ful­den­de ar­bej­det. Nu har vi op­fyldt vo­res stør­ste målsa­et­ning for Tou­ren,« sag­de Mat­t­hew Whi­te, der na­er­mest og­så gav håndslag til al­le jour­na­li­ster­ne for­an hold­bus­sen.

Mi­cha­el Mat­t­hews cyk­le­de i et tid­ligt ud­brud, der og­så hav­de Vin­cen­zo Ni­ba­li (Asta­na) med no­get af vej­en.

Hold­kam­me­ra­ten Chri­stop­her Juul-Jen­sen sad ne­de bag­ved i fel­tet og fulg­te spa­endt med, da sprin­ter­hol­de­ne indstil­le­de jag­ten på ud­brud­det. Da vid­ste han, at det så godt ud.

»Vi fik det at vi­de på top­pen af sid­ste stig­ning (en ka­te­go­ri 3-stig­ning in­den mål, red.). Det er en stor let­tel­se. Vi skal fejre det og ha­ve et en­kelt glas rød­vin,« sag­de Chri­stop­her Juul-Jen­sen.

Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge har al­le­re­de ud­ma­er­ket sig flot i Tou­ren. Adam Ya­tes har – trods et vold­somt sam­men­stød med ki­lo­me­ter­por­ten ’La Flam­me Rou­ge’ i Py­re­na­e­er­ne – kørt sig frem til en fo­re­lø­big an­den­plads i klas­se­men­tet. Ya­tes hol­der og­så lø­bets ung­dom­strø­je.

Gårs­da­gens sejr gi­ver Ori­caBi­ke­x­chan­ge mu­lig­hed for at fo­ku­se­re end­nu me­re på at hja­el­pe Ya­tes i klas­se­men­tet, for­di pres­set nu er let­tet ge­val­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.