VAL­GRENS SKY­LI­NE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HEFTIG FLIRT be­kra­ef­ter over for DR, at hol­det har kig på thy­bo­en:

»Han er en god ryt­ter, og vi er vil­de med ham. Vi har holdt øje med ham i et styk­ke tid. Han er ung og ud­vik­ler sig godt.«

Dan­ske­ren er et ef­ter­trag­tet navn og har be­stemt haft fle­re mu­lig­he­der at va­el­ge imel­lem, forta­el­ler den tid­li­ge­re top­ryt­ter Ivan Bas­so, der i dag er tek­nisk ko­or­di­na­tor på Val­grens nu­va­e­ren­de mand­skab, Tin­koff, der luk­ker og sluk­ker ef­ter den­ne sa­e­son.

»Mi­cha­el er ung, ta­lent­fuld, loy­al og sta­bil. Han får in­gen pro­ble­mer med at fin­de et nyt hold. Ham er der man­ge, der er in­ter­es­se­ret i,« si­ger Ivan Bas­so til BT. Vil sø­ge nye gra­en­ser BT har va­e­ret i kon­takt med Val­grens agent, Ken Som­mer, der dog ik­ke vil ud­ta­le sig om dan­ske­rens frem­tid.

DIS­SE TRE HOLD PAS­SER TIL VAL­GREN THO­MAS BAY, TID­LI­GE­RE TOP­RYT­TER OG KOM­MEN­TA­TOR PÅ EU­ROSPORT, VUR­DE­RER, HVIL­KE TRE HOLD MI­CHA­EL VAL­GREN VIL PAS­SE BEDST IND PÅ:

»Vi gi­ver ik­ke kom­men­ta­rer om Mi­cha­els frem­tid, ind­til et hold pra­e­sen­te­rer no­get i au­gust,« skri­ver Ken Som­mer i en mail.

BT ven­te­de la­en­ge ved Tin­kof­fs hold­bus ef­ter gårs­da­gens eta­pe, men Val­gren duk­ke­de al­drig op – han var ble­vet sam­let op af en af hol­dets ser­vi­ce­bi­ler ved mål­stre­gen. Men ved eta­pe­star­ten i An­dor­ra sag­de thy­bo­en sådan om frem­ti­den.

»Jeg har så godt som skre­vet un­der, så det er dej­ligt at ha­ve det på plads,« lød det til TV2.

»Det er et stor­hold, hvor jeg får lov til at kø­re min egen chan­ce. Det er dét, jeg har pri­o­ri­te­ret. Jeg vil ger­ne ud og sø­ge nye gra­en­ser og få chan­cen og se, om jeg er god nok, for er jeg ik­ke god nok, kan jeg sag­tens va­e­re hja­el­pe­ryt­ter. Men jeg vil ger­ne ud og se, om jeg har ni­veau­et til at vin­de sto­re cy­kel­løb,« til­fø­je­de Mi­cha­el Val­gren, der i år kø­rer sit an­den Tour de Fran­ce.

Se­ni­o­r­kar­ri­e­rens stør­ste re­sul­tat fandt sted tid­li­ge­re i den­ne sa­e­son, da han blev to­er i den hol­land­ske for­års­klas­si­ker Am­stel Gold Ra­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.