Sprin­ter­nes gyld­ne chan­ce Ru­ten

BT - - DANMARTOKUS -

11. eta­pe – Carcas­son­ne / Mont­pel­li­er 4 4 162,5 km MIK­KEL CONDÉ SKRI­VER un­der Tour de Fran­ce ana­ly­ser for BT. Han har i me­re end 10 år fulgt og skre­vet om cy­kel­sport for me­di­er i he­le Eu­ro­pa. MIK­KEL CONDÉ, CYKELEKSPERT

Det er ef­ter­hån­den man­ge da­ge si­den, de re­ne sprin­te­re har haft mu­lig­hed for at kø­re med om eta­pe­sej­ren. I dag bør der dog va­e­re gan­ske go­de chan­cer for en mas­ses­purt. Aty­pisk for Tour de Fran­ce er det en re­la­tiv kort eta­pe på blot 162,5 ki­lo­me­ter. Det be­ty­der, at det bli­ver en hur­tig eta­pe. Ik­ke mindst for­di, vin­den he­le da­gen bla­e­ser kraf­tigt fra nord­vest, hvil­ket gi­ver si­de-/med­vind he­le vej­en fra Carcas­son­ne til Mont­pel­li­er. Vin­den fik ik­ke den sto­re rol­le i går, men det kan den sag­tens få i dag, hvis ét el­ler fle­re hold vir­ke­lig sa­et­ter sig frem. Et ud­brud vil sik­kert kom­me af­sted tid­ligt på eta­pen, hvor der er pla­ce­ret to små ka­te­go­ri 4-stig­nin­ger, men de får na­ep­pe et stort for­spring. Med den kor­te di­stan­ce i men­te – og mu­lig­he­den for vif­te­dan­nel­se i vin­den – vil det så­le­des va­e­re en over­ra­skel­se, hvis ud­brud­det hol­der hjem.

Da­gens ind­lag­te spurt kom­mer med lidt un­der 50 ki­lo­me­ter til mål. Ef­ter­hån­den er po­int­kon­kur­ren­cen re­du­ce­ret til en kamp mel­lem Pe­ter Sa­gan, Mark Ca­ven­dish og Mar­cel Kit­tel. De øv­ri­ge sprin­te­re kan så­le­des spa­re lidt kra­ef­ter til fi­na­len ved ik­ke at kø­re med om po­in­te­ne her. De sid­ste 25 ki­lo­me­ter af da­gens eta­pe er fla­de uden de helt sto­re for­hin­drin­ger. Ef­ter at va­e­re dre­jet til ven­stre i rund­kørs­len med 5,5 ki­lo­me­ter igen er der kun en­kel­te sving, in­den fel­tet kø­rer ind på Ave­nue de la Récam­ba­le. Her­fra går det stort set li­geud de sid­ste to ki­lo­me­ter frem mod mål­stre­gen. Der er med­vind på det­te sid­ste styk­ke, hvil­ket vil gø­re det til en ek­strem hur­tig spurt. Nor­malt er det vig­tigt ik­ke at åb­ne for tid­ligt, men i dag kan det må­ske va­e­re en for­del for ik­ke at bli­ve låst in­de til sidst. ved sin si­de. Au­stra­li­e­ren ud­gik på 9. eta­pe, og Ca­ven­dish må så­le­des sa­et­te sin lid til nor­ske Ed­vald Boas­son Ha­gen i ste­det. Ik­ke just no­gen ned­gra­de­ring, men dog hel­ler ik­ke den vin­den­de op­skrift fra tid­li­ge­re.

Den an­den top­fa­vo­rit i dag er Mar­cel Kit­tel. I Etixx-Qu­i­ck-Step har han et sta­er­kt mand­skab til bå­de at be­skyt­te sig i vin­den og kø­re ham i stil­ling til fi­na­len. Der­u­d­over pas­ser en med­vinds­spurt som den­ne og­så per­fekt til Kit­tel. Den sto­re ty­sker tra­e­der fle­re watt, end no­gen af de an­dre sprin­te­re. Hvis han først bli­ver le­ve­ret i en god po­si­tion, og selv kan tra­e­de hjem, er det na­e­sten umu­ligt at slå ham. Lot­toNL) og selv­føl­ge­lig Pe­ter Sa­gan (Tin­koff) må al­le for­modes at kø­re med om sej­ren igen dag. Det har Jo­hn De­gen­kolb (Gi­ant Alpe­cin) og­så for­søgt at gø­re, men ind­til vi­de­re uden held. Det var dog og­så kun for­ven­te­ligt ef­ter den van­vit­ti­ge start på sa­e­so­nen, hvor De­gen­kolb og fle­re hold­kam­me­ra­ter blev kørt ned un­der en tra­e­nings­tur. Det har ta­get lang tid for ty­ske­ren at kom­me til­ba­ge, og da jeg snak­ke­de med hol­dets sport­s­di­rek­tør Ai­ke Vis­be­ek tid­li­ge­re i lø­bet, var for­vent­nin­gen da og­så, at De­gen­kolb først kun­ne blan­de sig helt frem­me i Tou­rens an­den halv­del. Den er vi nu gå­et ind i, så bliv ik­ke over­ra­sket, hvis De­gen­kolb er at fin­de i kam­pen om top­pla­ce­rin­ger­ne fra i dag af. Mi­cha­el Mat­t­hews (Ori­ca-Bi­ke­e­x­cha­ge) må og­så va­e­re op­sat ef­ter sin for­nem­me sejr på 10. eta­pe. Han er ik­ke en de­ci­de­ret sprin­ter, men dog sta­dig hur­tig nok til at ka­em­pe med i top­pen. Hvis ik­ke han er for tra­et ef­ter gårs­da­gens lan­ge ud­brud, bør han og­så va­e­re at fin­de i top 10 i dag.

Côte de Mi­ner­ve 245m For­plej­ning Côte de Vil­les­pas­sans 207m Ces­senon-surOrb 50m Sprint Péze­nas 29m Stig­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.