Lucas An­der­sen går glip af OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AF­BUD sådan er ga­met. Nu må vi ba­re ha­ve fun­det en an­den spil­ler i ste­det,« si­ger han til BT.

Ni­els Fre­de­rik­sen øn­sker ik­ke at forta­el­le, hvem han har ta­enkt sig at ud­ta­ge i ste­det for Lucas An­der­sen, der af sin for­ri­ge klub, Ajax Am­ster­dam, el­lers hav­de få­et til­la­del­se til at rej­se til Bra­si­li­en i au­gust.

»Vi har ind­kaldt til pres­se­mø­de på man­dag. Her pra­e­sen­te­rer vi he­le vo­res trup,« si­ger Ni­els Fre­derík­sen, der har for­hånds­ud­ta­get ot­te spil­le­re i skik­kel­se af Mik­kel Des­ler, Cas­per Ni­el­sen, Jakob Blåb­jerg, Frederik Børsting, An­dreas Max­sø, Ni­co­lai Bro­ck-Mad­sen, Jep­pe Højb­jerg og Yus­suf Poul­sen. Stor respekt for mod­stan­der­ne Går alt ef­ter pla­nen, rej­ser spil­ler­ne på OL-lands­hol­det dryp­vis af­sted til Rio de Ja­neiro i we­e­ken­den 30.-31. juli.

»Det er jo sådan, at spil­ler­ne li­ge skal ha­ve af­vik­let kam­pe­ne i tred­je Su­per­liga-run­de, før de­res respek­ti­ve klub­ber fri­gi­ver dem,« for­kla­rer Ni­els Fre­de­rik­sen.

Han har det se­ne­ste styk­ke tid ana­ly­se­ret Dan­marks tre mod­stan­de­re i det ind­le­den­de grup­pe­spil.

»Der er grund til at ha­ve stor respekt for bå­de Bra­si­li­en, Syd­afri­ka og Irak. På hver sin må­de spil­ler de alt­så glim­ren­de fod­bold,« si­ger Ni­els Det er ae­r­ger­ligt for Lucas. Men sådan er ga­met. Nu må vi ba­re ha­ve fun­det en an­den spil­ler i ste­det Fre­de­rik­sen, der ka­rak­te­ri­se­rer det bra­si­li­an­ske hold så­le­des:

»De har en ra­ek­ke tek­nisk dyg­ti­ge spil­le­re. Men det over­ra­sker os ik­ke. Sådan har det jo na­e­sten al­tid va­e­ret med dem.«

Hvad an­går styr­ken på Irak og Syd­afri­ka fø­ler Ni­els Fre­de­rik­sen sig og­så ud­ma­er­ket ori­en­te­ret.

»Ira­ker­ne spil­ler lø­be­ba­se­ret og ag­gres­siv fod­bold. Det er et hold, der styr­ke­ma­es­sigt er li­ge så godt som Syd­korea, som vi li­ge har spil­let uaf­gjort mod, og det sam­me har Irak i øv­rigt. Til gen­ga­eld er syd­afri­ka­ner­ne fy­sisk sta­er­ke­re. I spil­lestil min­der de en hel del om Ni­ge­ria. Vo­res chan­ce lig­ger må­ske i, at de spil­ler en smu­le ustruk­tu­re­ret,« si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen.

Dan­mark delt­og se­ne­st ved den olympiske fod­bold­t­ur­ne­ring i Barcelona i 1992, hvor man kun nå­e­de det ind­le­den­de grup­pe­spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.