Fore­net i sorg

Fle­re hund­re­de bor­ge­re gik i af­tes i fakkeltog gen­nem Lås­by for at min­des Jør­gen og Kir­sten Kragh

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster | jves@bt.dk

På få da­ge er den na­er­mest idyl­li­ske lands­by­stem­ning i den østjy­ske by Lås­by ble­vet vendt til dyb fru­stra­tion og af­magt. Nyhe­den om ae­g­te­par­ret Jør­gen og Kir­sten Krag­hs død har ry­stet by­ens bor­ge­re.

I går af­tes fik sor­gen frit løb, da fle­re hund­re­de lo­ka­le, hvoraf man­ge kend­te Jør­gen og Kir­sten Kragh per­son­ligt, gik i fakkeltog gen­nem by­en for at ae­re det af­dø­de ae­g­te­par, der lørdag ef­ter­mid­dag blev meldt sav­net af Østjyl­lands Po­li­ti sam­men med de­res søn, den 42-åri­ge Bal­kan-ve­te­ran Lars Kragh. Da hav­de de på­rø­ren­de ik­ke haft kon­takt med ae­g­te­par­ret si­den tors­dag, og po­li­ti­et fryg­te­de, der kun­ne va­e­re sket de tre sav­ne­de per­so­ner no­get, for­di Lars Kragh i fle­re år har lidt af PTSD.

Tirs­dag ef­ter­mid­dag stod det klart, at den fa­mi­lie­tra­ge­die, som man­ge i by­en stil­tien­de hav­de fryg­tet, var ble­vet fuld­byr­det. Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti an­holdt Lars Kragh i fora­el­dre­nes koks­grå VW Golf i Von­ge vest for Hor­sens ef­ter fle­re da­ges in­tens men­ne­skej­agt, og med i bi­len var li­ge­ne af Jør­gen og Kir­sten Kragh.

I Lås­by er tra­ge­di­ens om­fang sva­er at fat­te, forta­el­ler Pre­ben Mik­kel­sen, en na­er ven af fa­mi­li­en og den ef­ter­lad­te søn Tho­mas Kragh, til BT.

»Det er sur­re­a­li­stisk. Ube­gri­be­ligt. Jeg tror, al­le her i by­en fø­ler med Tho­mas, der­for er jeg og­så vir­ke­lig stolt over, at så man­ge er mødt frem i af­ten. Jeg har end­da mødt folk fra Fyn og Djursland. Det rø­rer mig vir­ke­lig dybt.« Fa­mi­li­en be­tød alt Fak­kelt­o­get slut­te­de ved ae­g­te­par­rets hus, der lig­ger cen­tralt i Lås­by. Her stod og­så Pe­ter Lund­berg, der har kendt ae­g­te­par­ret Kragh i 18 år. Han er na­tur­ligt nok cho­ke­ret og ry­stet.

»De har tid­li­ge­re va­e­ret nog­le rig­ti­ge ildsja­e­le her i by­en, men de se­ne­ste fem-seks år, ef­ter Lars blev syg, har Jør­gen og Kir­sten truk­ket sig fra for­e­nings­ar­bej­det, og så har de brugt al de­res tid og ener­gi på de­res to søn­ner og de­res bør­ne­børn. Fa­mi­li­en var de­res et og alt,« si­ger han til BT.

»Des­u­den har isa­er Kir­sten ar­bej­det me­get de­di­ke­ret med he­le ve­te­ranspørgs­må­let, og det er me­get ken­de­teg­nen­de for dem – når de gik ind i no­get, så gjor­de de det 100 pro­cent. De har gang på gang for­søgt at rå­be po­li­ti­ker­ne op for at gø­re op­ma­er­k­som på, at der ik­ke blev gjort nok for ve­te­ra­ner­ne. Nu blev det desva­er­re et ar­bej­de, de er gå­et i dø­den for, og det er uba­er­ligt at ta­en­ke på,« sag­de en ty­de­ligt rørt Pe­ter Lund­berg.

FO­TO: BO AMSTRUP

Sor­gen stod ma­let i an­sig­tet på man­ge af de lo­ka­le Lås­by-bo­er, der i af­tes delt­og i et fakkeltog for at min­des ae­g­te­par­ret Kir­sten og Jør­gen Kragh, der blev of­fer for søn­nens sva­e­re PTSD.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.