’Han er ik­ke ale­ne’

BT - - NYHEDER -

’Ve­te­ran’. De syv bog­sta­ver står skre­vet med hvidt på den sor­te ha­et­te­trø­je un­der teg­nin­gen af et død­nin­ge­ho­ved i de dan­ske na­tio­nal­far­ver og ba­e­res af 48-åri­ge Lars Es­ben­sen, der i går mød­te op ved Ret­ten i Ran­ders, hvor Bal­kan-ve­te­ra­nen, 42-åri­ge Lars Kragh blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør, sig­tet for drab. »Jeg bil­li­ger be­stemt ik­ke det, Lars har gjort. Det er jo for­fa­er­de­ligt, og det bur­de al­drig va­e­re kom­met så vidt, men jeg er her for at vi­se ham, at han ik­ke er ale­ne. Vi er man­ge ve­te­ra­ner, der har det sva­ert, men det er trist, at det er kom­met så vidt,« si­ger Lars Es­ben­sen, da BT mø­der ham for­an rets­byg­nin­gen. Ud­sendt to gan­ge Han var ud­sendt til Kro­a­tien to gan­ge i lø­bet af 1990er­ne og har si­den få­et stil­let di­ag­no­sen PTSD (Po­st­trau­ma­tisk stres­sli­del­se, red.). Un­der et be­hand­lings­for­løb for et par år si­den mød­te han den nu drabs­sig­te­de Lars Kragh.

Lars Es­ben­sen vid­ste godt, at Lars Kragh hav­de det sva­ert ef­ter ud­sen­del­sen til Bal­kan, men at det skul­le kom­me så vidt, hav­de han al­drig ta­enkt. Da han så sin be­kend­te sid­de der i vid­nes­kran­ken, var det en an­den mand end den, han en­gang kend­te. »Det var ik­ke rart at se ham på den må­de. Jeg tror ik­ke, at han ved, hvad han har gjort,« si­ger Lars Es­ben­sen.

Set med ve­te­ran-bril­ler bli­ver der iføl­ge Lars Es­ben­sen gjort me­re for ve­te­ra­ner­ne nu, end det var til­fa­el­det for de sol­da­ter, der blev sendt til Bal­kan i 1990er­ne, men at der sta­dig er et styk­ke vej igen. »På en må­de kan man godt si­ge, at sam­fun­det har svig­tet Lars (Kragh, red.). El­lers var det jo ik­ke kom­met så vidt. Han blev slup­pet for tid­ligt af sy­ste­met,« ly­der det fra Lars Es­ben­sen. pett Jeg bil­li­ger be­stemt ik­ke det, Lars har gjort. Det er jo for­fa­er­de­ligt, og det bur­de al­drig va­e­re kom­met så vidt, men jeg er her for at vi­se ham, at han ik­ke er ale­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.