Af­dø­de bad Dron­nin­gen om hja­elp

BT - - NYHEDER -

Den dra­eb­te Kir­sten Kragh var så mag­tes­løs over søn­nens men­tale til­stand, at hun til sidst for­søg­te at rå­be dron­ning Mar­gret­he op.

Det forta­el­ler Claus Sten­berg, tals­mand i pa­raply­or­ga­ni­sa­tio­nen Ve­te­ra­nal­li­an­cen, til Ber­ling­s­ke. Han kend­te Lars Krag­hs af­dø­de mor, som ka­em­pe­de en brav kamp for at få den ret­te hja­elp til søn­nen. Da kom­mu­ne, re­gion og mi­ni­stre til­sy­ne­la­den­de ik­ke var lyd­hø­re, bad hun an­gi­ve­ligt om dron­ning Mar­gret­hes op­ma­er­k­som­hed.

»Kir­sten har jo rendt al­le re­le­van­te myn­dig­he­der på dø­re­ne. Kom­mu­ner­ne, di­strikt­spsy­ki­a­tri­en, For­svars­mi­ni­ste­ri­et, Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et. Hun har va­e­ret til mø­der, og hun har skre­vet og gjort ved. Hver gang har man smilet for­stå­en­de og sagt: ’Ja­men vi gør alt, hvad vi kan, og vi har en mas­se eks­per­ter, pen­sio­ne­re­de ge­ne­ra­ler og em­beds­folk, der ved, hvad der skal til’. Men fle­re af dem har al­drig mødt en ve­te­ran,« si­ger Claus Sten­berg.

Det var alt­så i af­magt, hun skrev fle­re bre­ve til Dron­nin­gen og kon­ge­hu­set, og iføl­ge Claus Sten­berg er det hen­des fortje­ne­ste, at Mar­gret­he for nog­le år si­den na­evn­te krigs­ve­te­ra­ner i sin nytårs­ta­le.

Kon­ge­hu­sets kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling be­kra­ef­ter over for Ber­ling­s­ke, at der har va­e­ret en kor­re­spon­dan­ce mel­lem Kir­sten Kragh og Dron­nin­gen, men den er et pri­vat an­lig­gen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.