’Sam­men op­byg­ger vi et bed­re Stor­bri­tan­ni­en’

BT - - NYHEDER -

Hun ro­ste sin for­ga­en­ger David Ca­meron, som en ti­me tid­li­ge­re hav­de holdt sin af­skedsta­le i Dow­ning Stre­et 10, og sag­de, at hun vil fort­sa­et­te i hans ånd.

May kom og­så ind på det bri­ti­ske EU-med­lem­skab, som va­el­ger­ne har stemt nej tak til, og som May der­for skal le­de for­hand­lin­ger­ne om at af­slut­te.

»Ef­ter fol­ke­af­stem­nin­gen står vi over for en stor for­an­dring i lan­det,« si­ger hun og til­fø­jer, at »sam­men vil vi op­byg­ge et bed­re Stor­bri­tan­ni­en«.

»Jeg ved, at for­di vi er Stor­bri­tan­ni­en, kan vi kla­re ud­for­drin­gen. Når vi for­la­der EU, vil vi ska­be en ny po­si­tiv rol­le for os selv i ver­den,« for­sik­rer den nye pre­mi­er­mi­ni­ster.

Den 59-åri­ge kon­ser­va­ti­ve May har hidtil va­e­ret bri­tisk in­den­rigs­mi­ni­ster.

Kort før klok­ken 18.30 dansk tid an­kom hun til Buck­ing­ham Pa­la­ce, hvor hun mød­tes med dron­nin­gen, som of­fi­ci­elt bad hen­de dan­ne re­ge­ring.

Et of­fi­ci­elt fo­to, ud­sendt af Buck­ing­ham Pa­la­ce ,vi­ser May, der ne­jer for dron­nin­gen un­der au­di­en­sen ons­dag.

Iføl­ge den bri­ti­ske for­fat­ning skal dron­nin­gen be­de le­de­ren af det par­ti, som har fler­tal i Un­der­hu­set, om at dan­ne re­ge­ring. Ca­meron med­del­te sin af­gang ef­ter den bri­ti­ske EU-af­stem­ning 23. ju­ni, hvor et fler­tal af de bri­ti­ske va­el­ge­re stem­te for at for­la­de EU. /ritzau/ • Stu­de­re­de geo­gra­fi på St. Hugh’s Col­le­ge i Ox­ford. • Ef­ter sin ek­sa­men i 1977 blev hun an­sat i fi­nans­ver­de­nen, blandt an­det hos Bank of Eng­land. • I 1986 blev hun valgt som by­rå­ds­med­lem i Lon­don-for­sta­den Mer­ton. • Fra som­me­ren 2002 og et år frem var hun for­mand for det kon­ser­va­ti­ve par­tis par­ti­o­r­ga­ni­sa­tion. • I 2010 blev hun in­den­rigs­mi­ni­ster og mi­ni­ster med an­sva­ret for kvin­der og li­ge­stil­ling. • 11. juli 2016 blev hun valgt som po­li­tisk le­der for det kon­ser­va­ti­ve par­ti i Stor­bri­tan­ni­en • To da­ge ef­ter blev hun of­fi­ci­elt pre­mi­er­mi­ni­ster. • Gift med Phi­lip May, der ar­bej­der i fi­nans­ver­de­nen. Par­ret har in­gen børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.