Fa­mi­li­en sam­ler ind til du­sør

BT - - NYHEDER -

FORSVUNDET af én el­ler an­den grund er ban­ge forat stå frem, el­ler må­ske er der én, der har talt over sig,« skri­ver fa­mi­li­en på Fa­ce­book. Le­der ef­ter ung mand 17-åri­ge Emi­lie Meng blev sidst set søn­dag mor­gen klok­ken fi­re på Kor­sør Sta­tion. Her tog hun af­sked med to ve­nin­der, hun hav­de va­e­ret i by­en med i Sla­gel­se. Mens ve­nin­der­ne tog en taxa der­fra, valg­te Emi­lie Meng at gå fra sta­tio­nen i ud­kan­ten af Kor­sør mod sin mors hjem få ki­lo­me­ter der­fra.

Men hun nå­e­de al­drig hjem og har si­den va­e­ret spor­løst forsvundet.

I går ud­send­te po­li­ti­et en pres­se­med­del­el­se, hvori de skri­ver, at de fo­ku­se­rer på at klar­la­eg­ge Emi­lie Der kan va­e­re vid­ner, som lig­ger in­de med vig­tig vi­den, uden de selv er klar over det Mengs fa­er­den fra det tids­punkt, hvor hun for­lod Kor­sør Sta­tion.

Po­li­ti­et for­sø­ger isa­er at lo­ka­li­se­re en ung mand samt en per­son­bil, der har va­e­ret i om­rå­det om­kring Emi­lie Mengs for­svin­den. Iføl­ge po­li­ti­et var man­den iført hvid skjor­te og stu­den­ter­hue.

Vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Sø­ren RavnNi­el­sen fra Sydsja­el­lands og Lol­landFalsters Po­li­ti un­der­stre­ger, at den ef­ter­ly­ste mand ik­ke er mista­enkt i sa­gen.

»Vi har få­et for­skel­li­ge ud­sagn fra vid­ner, som har set en ung kvin­de, der kun­ne pas­se på hen­des sig­na­le­ment. Der­for vil vi nu ger­ne hø­re fra folk, som vi ved har op­holdt sig i om­rå­det på det på­ga­el­den­de tids­punkt. Der kan va­e­re vid­ner, som lig­ger in­de med vig­tig vi­den, uden de selv er klar over det. Der­for vil vi ger­ne i kon­takt med al­le, der kan ha­ve set el­ler hørt no­get,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Sø­ren Ravn-Ni­el­sen fra Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti. Fa­ce­book-ak­ti­vi­tet af­kra­ef­tet Un­der­vejs i ef­ter­søg­nin­gen har po­li­ti­et fulgt fle­re for­skel­li­ge spor. Blandt an­det at Emi­lie Meng grun­det ka­e­re­stesor­ger skul­le va­e­re ta­get SIG­NA­LE­MENT Da Emi­lie Meng for­lod Kor­sør Sta­tion, var hun iført en sort lan­ga­er­met trø­je med v-hals, ly­se­blå stramt­sid­den­de je­ans og mør­ke­blå sport­s­sko med hvid stri­be. Hun bar og­så på en mør­ke­grå ta­ske. Emi­lie Meng er 168 cm høj, har langt, brunt hår og be­skri­ves som al­min­de­lig af byg­ning. til Kø­ben­havn. Men og­så, at hun ef­ter sin for­svin­den har va­e­ret ak­tiv på Fa­ce­book. Det blev for en kort stund be­kra­ef­tet af Sydsja­el­lands og Lol­lands-Falsters Po­li­ti, men hur­tigt de­men­te­ret igen som va­e­ren­de ryg­ter.

»Der har un­der­vejs i sa­gen va­e­ret en del for­skel­li­ge te­o­ri­er frem­me. Men nu kon­cen­tre­rer vi os om at dan­ne et mi­nu­tiøst bil­le­de af, hvor hun har va­e­ret, ef­ter hun for­lod ba­ne­går­den i Kor­sør. Og så hå­ber vi, at det kan brin­ge os vi­de­re med ef­ter­forsk­nin­gen,« si­ger Sø­ren RavnNi­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.