Va­er­digt ud af ar­bejds­mar­ke­det

Høj­re­flø­jens ‘ge­ne­ra­tions­ga­ve’ skal be­ta­les af de la­vest løn­ne­de og mest neds­lid­te

BT - - DEBAT -

Iden­ne uge var lan­dets fi­nans­mi­ni­ster, Ven­stre-man­den Claus Hjort Fre­de­rik­sen, på ba­nen med et for­slag om, at vi igen kan ha­e­ve pen­sions­al­de­ren for at fi­nan­si­e­re den så­kald­te 2025-plan. Kort ef­ter var De Ra­di­ka­les le­der Morten Øster­gaard på ba­nen med op­bak­ning til Ven­stre. Morten Øster­gaard kald­te det i et in­ter­view for en ‘ge­ne­ra­tions­ga­ve’, for­di en end­nu hø­je­re pen­sions­al­der vil til­la­de os at in­ve­ste­re me­re.

Det er et af vo­res sam­funds stør­ste uret­fa­er­dig­he­der og stør­ste kort­slut­nin­ger Pe­ter Hum­mel­gaard Thom­sen, MF (S)

SAND­HE­DEN BAG CLAUS Hjorts øn­ske om at ha­e­ve pen­sions­al­de­ren og Øster­gaards be­gej­string er, at pen­ge­ne, som det gi­ver, skal bru­ges til at gi­ve skat­te­let­tel­ser til ef­ter­å­ret. Så når De Ra­di­ka­le kal­der det for en ‘ge­ne­ra­tions­ga­ve’, så er det rig­tigt nok en ga­ve. En ga­ve fra de kor­test ud­dan­ne­de og la­vest løn­ne­de til de hø­jest ud­dan­ne­de og hø­jest løn­ne­de. Det er dén ga­ve, Morten Øster­gaard er så be­gej­stret for.

ØN­SKET OM AT ha­e­ve pen­sions­al­de­ren yder­li­ge­re er bå­de ham­ren­de uso­li­da­risk, men og­så fuld­sta­en­dig ude af trit med vir­ke­lig­he­den. For Dan­mark er på vej til at få ver­dens (nej, det er in­gen over­dri­vel­se) hø­je­ste pen­sions­al­der. End­da i frem­ti­den uden mu­lig­hed for flek­si­bi­li­tet ud over for dem, der selv kan be­ta­le det. Det er en af vo­res sam­funds stør­ste uret­fa­er­dig­he­der og stør­ste kort­slut­nin­ger.

TIL­BA­GE I 2011 stod Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Lars Løk­ke fad­de­re til den så­kald­te ’til­ba­ge­tra­ek­nings­re­form’, som var en de fa­cto af­skaf­fel­se af ef­ter­løn­nen. Det be­tød, at ti­tu­sind­vis af løn­mod­ta­ge­re med kor­te ud­dan­nel­ser ik­ke vil få mu­lig­hed for at tra­ek­ke sig tid­li­ge­re til­ba­ge fra ar­bejds­mar­ke­det, når de er neds­lid­te, men må fort­sa­et­te til pen­sions­al­de­ren. Og med en pen­sions­al­der, der sam­ti­dig sti­ger og sti­ger, kan un­ge i dag se frem til at skul­le ar­bej­de, indtil de er et godt styk­ke over de 70 år.

ER MAN KOM­MET ud på ar­bejds­mar­ke­det som ufag­la­ert di­rek­te fra fol­ke­sko­len som 16-17-årig, kan man alt­så se frem til et ar­bejds­liv på op til 57 år! Det vil gan­ske en­kelt ik­ke va­e­re mu­ligt for de man­ge ufag­la­er­te, som har hårdt fy­sisk ar­bej­de. For den­ne grup­pe var ef­ter­løn­nen en mu­lig­hed for en va­er­dig til­ba­ge­tra­ek­ning fra ar­bejds­mar­ke­det.

SAM­TI­DIG BE­TY­DER AFSKAFFELSEN af ef­ter­løn­nen, at ufag­la­er­te skal ar­bej­de va­e­sent­lig la­en­ge­re end folk med lan­ge, vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser.

BETONARBEJDEREN, RENGØRINGSDAMEN OG slag­te­ri­ar­bej­de­ren, der bru­ger de­res krop da­gen lang og har mini­mal ind­fly­del­se på eget ar­bejds­liv, kan som na­evnt kom­me op på et ar­bejds­liv på 57 år. Mens en aka­de­mi­ker, der kom­mer ud på ar­bejds­mar­ke­det som 26-27-årig, sid­der bag skri­ve­bor­det og har mak­si­mal med­be­stem­mel­se på sit ar­bej­de, alt­så har et ar­bejds­liv på ca. 45 år. I snit vil aka­de­mi­ke­ren alt­så ar­bej­de ti år kor­te­re end den ufag­la­er­te. Det er desva­er­re en kends­ger­ning, at ufag­la­er­te dør tid­li­ge­re end folk med vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser. Tal fra AE-Rådet vi­ser, at ufag­la­er­te har op til fem års kor­te­re le­ve­tid end aka­de­mi­ke­re. Men vo­res pen­sions­sy­stem ta­ger slet ik­ke høj­de for de for­skel­le.

HØJ­RE­FLØ­JENS GE­NE­RA­TIONS­GA­VE ER kun en ga­ve til dem med de la­eng­ste ud­dan­nel­ser og hø­je­ste løn­nin­ger. Dét vi i ste­det bur­de dis­ku­te­re, var hvor­dan vi ind­ret­ter en til­ba­ge­tra­ek­ning fra ar­bejds­mar­ke­det, som er fair og re­a­li­stisk over for al­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.