Fa­engsels­be­tjen­te: Ban­de står bag over­fald

Med­lem­mer af ban­den Loy­al to Fa­mi­lia for­sø­ger iføl­ge Fa­engsels­for­bun­det at skra­em­me an­sat­te i lan­dets fa­engs­ler. Rigs­po­li­ti­et får hja­elp af Kri­mi­nal­forsor­gen

BT - - NYHEDER - /ritzau/

For fjer­de gang på et år er en fa­engsels­be­tjent ble­vet groft over­fal­det en­ten på job­bet el­ler på vej til el­ler fra ar­bej­de.

Og ger­nings­man­den bag det vold­som­me an­greb på en fa­engsels­be­tjent ved Ny­borg Fa­engsel tirs­dag skal med stor sik­ker­hed fin­des i ban­den Loy­al to Fa­mi­lia (LTF).

Det si­ger Fa­engsels­for­bun­dets for­mand Kim Øster­bye ef­ter tirs­da­gens an­greb, hvor be­tjen­ten på vej til sin nat­te­vagt blev tvun­get ned på jor­den for­an fa­engs­let og skudt fle­re gan­ge i be­net.

»Jeg er ret over­be­vist om, at ger­nings­ma­en­de­ne er med­lem­mer af Loy­al to Fa­mi­lia el­ler har for­bin­del­se til grup­pen,« si­ger Kim Øster­bye.

Han hen­vi­ser til et møn­ster i en ra­ek­ke tid­li­ge­re over­fald, der ef­ter hans me­ning pe­ger på, at LTF og­så den­ne gang står bag. Her­un­der, at et 23-årigt LTF-med­lem så sent som i sid­ste uge blev fa­engs­let for drabs­for­sø­get på en be­tjent fra Ve­stre Fa­engsel.

»De sig­na­ler, vi hø­rer fra mil­jø­et, er, at de for­sø­ger at af­straf­fe og skra­em­me os. Det er og­så dem, der i den se­ne­ste tid har stå­et bag fle­re over­fald på be­tjen­te in­de i fa­engs­ler­ne,« si­ger han.

Tid­li­ge­re har po­li­ti­et op­lyst, at man blandt an­det kig­ger i ban­de­mil­jø­et ef­ter mu­li­ge ger­nings­ma­end.

Ons­dag ind­kald­te Rigs­po­li­ti­et og­så Kri­mi­nal­forsor­gen og Dansk Fa­engsels­for­bund for at ud­veks­le op­lys­nin­ger om epi­so­den.

Lars Brysting, kon­cern­sik­ker­heds­chef i Kri­mi­nal­forsor­gen, forta­el­ler, at det pri­ma­e­re for­mål med mø­det var at vi­de­re­gi­ve op­lys­nin­ger til po­li­ti­et, der bå­de kun­ne hja­el­pe ef­ter­forsk­nin­gen og fa­engsels­be­tjen­te­nes ge­ne­rel­le for­hold.

Når vi pres­ser hår­de­re, så pres­ser de kri­mi­nel­le li­ge så hårdt igen Adam Di­de­ri­ch­sen, lek­tor i po­li­ti­vi­den­skab, Aal­borg Uni­ver­si­tet

»Ud over op­lys­nin­ger om sel­ve epi­so­den har vi gi­vet op­lys­nin­ger af me­re ge­ne­rel ka­rak­ter til brug for de ri­si­ko­vur­de­rin­ger, som Rigs­po­li­ti­et la­ver af ro­ck­er- og ban­de­grup­pe­rin­ger,« si­ger Brysting og til­fø­jer: »Vi har op­lys­nin­ger om kon­kre­te per­so­ner, som kan dan­ne grund­lag for en in­ten­si­ve­ret ef­ter­forsk­ning.«

Straf­fen ska­er­pes

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) slog nat­ten til ons­dag i et op­slag på Fa­ce­book fast, at re­ge­rin­gen ska­er­per straf­fen for hand­lin­ger som den, der fandt sted i Ny­borg:

»Myn­dig­he­der­ne vil re­a­ge­re, og de skyl­di­ge vil bli­ve fun­det. Re­ge­rin­gen frem­sa­et­ter sam­ti­dig i for­bin­del­se med den an­non­ce­re­de respekt­pak­ke str­af­ska­er­pel­ser i for­hold til dis­se hand­lin­ger.«

Re­ge­rin­gen og de tre øv­ri­ge par­ti­er i blå blok frem­lag­de i maj Respekt­pak­ken. Den skal »sik­re respek­ten for det of­fent­li­ge rum, of­fent­ligt an­sat­te og retsva­e­se­net«.

Blandt an­det ska­er­pes straf­fen for over­greb mod per­so­ner i of­fent­lig tje­ne­ste med en ek­stra tred­je­del oven i straf­fen.

Men de ska­er­pe­de straf­fe kan bli­ve skru­en uden en­de og av­le et mod­tryk, si­ger lek­tor i po­li­ti­vi­den­skab Adam Di­de­ri­ch­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet.

»Det bli­ver hur­tigt en slags rust­nings­kapløb. Sam­fun­dets svar vil ty­pisk va­e­re at ska­er­pe to­nen end­nu me­re. Men når vi pres­ser hår­de­re, så pres­ser de kri­mi­nel­le li­ge så hårdt igen,« si­ger Di­de­ri­ch­sen.

Fyns Po­li­ti op­ly­ser, at fa­engsels­be­tjen­tens til­stand er sta­bil, men han var ons­dag ef­ter­mid­dag fort­sat ind­lagt på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.