Spar på pin­deis i su­per­mar­ke­det

Der er man­ge pen­ge at spa­re, når du skal kø­be is i som­mer­var­men. Isa­er hvis du må­l­ret­tet kø­ber fle­re is ad gan­gen

BT - - NYHEDER - /ritzau/FO­KUS

Uan­set hvad vej­r­ud­sig­ten tru­er med, er den dan­ske som­mer sy­no­nym med at spi­se is. Ger­ne man­ge is.

Men in­gen­ting er gra­tis, og den kli­ché ga­el­der desva­er­re og­så for den kø­len­de spi­se, der er ste­get eks­plo­sivt i pris i de se­ne­ste år­ti­er.

Rent fak­tisk er pri­ser­ne på is vok­set i langt hø­je­re grad end de fle­ste fø­de­va­rer i sam­me pe­ri­o­de, vi­ser en un­der­sø­gel­se af pris­ud­vik­lin­gen for is i pe­ri­o­den 1980-2014, som Syd­bank og Dan­marks Sta­ti­stik reg­ne­de ud i 2014.

I gen­nem­snit er pri­ser­ne på is ste­get med 400 pro­cent, hvil­ket er over dob­belt så me­get som de øv­ri­ge for­bru­ger­pri­ser i sam­me pe­ri­o­de.

På trods af pris­stig­nin­ger­ne er der stor for­skel på, hvad en is ko­ster, af­ha­en­gigt af hvor du va­el­ger at kø­be den. De is­pri­ser, som Ritzau Fo­kus har ind­hen­tet 12. juli 2016 i bu­tik­ker, på til­budsu­gen.dk, og frisko.dk, vi­ser, at der er pen­ge at spa­re.

I kio­sken ko­ster en Magnum 25 kro­ner, men hvis du går i et na­er­lig­gen­de su­per­mar­ked, så kan du få den sam­me is for 12 kro­ner.

Hvis du plan­la­eg­ger dit is­for­brug i god tid, så kan du så­gar kø­be en pak­ke med fi­re Magnum-is for 20 kro­ner i et af de stør­re su­per­mar­ke­der, hvil­ket vil si­ge fem kro­ner styk­ket. En fem­te­del af det dy­re­ste pri­s­ek­sem­pel.

Men pri­sen be­ty­der ik­ke så me­get for os, forta­el­ler Hen­ning Ot­te Han­sen, se­ni­o­r­rå­d­gi­ver for In­sti­tut for Fø­de­va­re- og Res­sour­ceø­ko­no­mi.

»Vo­res for­brug er re­la­tivt uføl­somt i for­hold til pris. Is er jo for­nø­jel­se, og vi fø­ler, at vi skal va­e­re go­de ved os selv, og så det er ik­ke så vig­tigt, om de li­ge ko­ster et par kro­ner me­re det ene el­ler det an­det sted,« si­ger han.

Der er umid­del­bart hel­ler ik­ke no­gen na­tur­lig for­kla­ring på pris­stig­nin­ger­ne, for­kla­rer Hen­ning Ot­te Han­sen:

»Det er i hvert fald ik­ke råva­rer­nes skyld. Hver­ken ma­elk el­ler cho­ko­la­de er ste­get ret me­get i lø­bet af de se­ne­ste 30 år. Pri­sen på ma­elk og flø­de er fak­tisk la­ve­re i dag, end den var for 20 år si­den.«

I lø­bet af de se­ne­ste fi­re år er sal­get af pin­deis ste­get.

GRAFIK: Grøn­bech

De to mest po­pu­la­e­re is i Dan­mark i 2015 var hen­holds­vis Magnum Clas­sic og Magnum Man­del, og dis­se is er et godt ek­sem­pel på pri­ser­nes ud­vik­ling. Da den blev lan­ce­ret som en nyhed i 1989, ko­ste­de en Magnum 10 kro­ner. I dag ko­ster den of­te 20-30 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.