An­net­te Hei­ck og man­den tvun­get fra de­res hjem

BT - - NYHEDER -

SVAMPE-SKADE Han bra­ek­ke­de nak­ken, blev er­kla­e­ret del­vis in­va­lid og måt­te kvit­te sit job som køk­ken­chef hos kon­ge­hu­set.

Som om det ik­ke var nok, er der op­stå­et så sto­re pro­ble­mer med de­res hus lidt uden for Mal­mø i Sve­ri­ge, at de er nødt til at skil­le sig af med det, forta­el­ler An­net­te Hei­ck til Bil­led-Bla­det.

»Sa­gen er den, at midt i vo­res fortra­e­de­lig­he­der er der op­da­get svamp på vo­res hus. Ik­ke in­den­for, men på yder­va­eg­ge­ne. Det er en ud­skriv­ning på 700.000 kro­ner, for­sik­rin­gen da­ek­ker ik­ke, og det be­ty­der, at vi må gø­re det, der er bedst for os på den lan­ge ba­ne øko­no­misk,« si­ger par­ret til uge­bla­det.

Løs­nin­gen bli­ver, at par­ret sa­el­ger de­res hus, som de har haft i 14 år, og byg­ger et nyt. Det po­si­ti­ve for 44-åri­ge An­net­te Hei­ck og 42-åri­ge Jes­per Vol­l­mer er, at de­res grund be­står af to ma­trik­ler. Der­for kan de prak­tisk talt op­fø­re de­res nye hus i bag­ha­ven, hvil­ket de ag­ter at gø­re til ok­to­ber. De­res nu­va­e­ren­de hus får skif­tet fa­ca­den og bli­ver der­ef­ter sat til salg. ’Lad os li­ge få en pau­se’ An­net­te Hei­ck la­eg­ger ik­ke skjul på, at det er ved at va­e­re nok nu. Nog­le gan­ge har hun ba­re lyst til at stop­pe ver­den og ’få en pau­se’. Hun og Jes­per Vol­l­mer har ef­ter hans ulyk­ke star­tet fir­ma­et ’RÅ’ på Born­holm, som er et in­timt kon­fe­ren­ce­sted for virk­som­he­der. Der­u­d­over er han han­di­cap­pet og uden fast job, mens hun of­te er i Jyl­land i ar­bejd­s­ø­je­med. Alt det skal de nu få til at spil­le sam­men med et hus­byg­ge­ri.

Til ef­ter­å­ret skal An­net­te Hei­ck spil­le på Pej­se­går­den og tur­ne­re med fo­re­stil­lin­gen ’Dan­se­ti­men’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.