Ja­pans kej­ser åb­ner for ab­di­ce­ring

BT - - NYHEDER -

Den al­dren­de og tid­li­ge­re syg­doms­ram­te kej­ser Aki­hi­to si­ger, at han i de kom­men­de år vil ab­di­ce­re.

AFP skri­ver, at mo­nar­ken har op­lyst kil­der ta­et på ham, om at hans rol­le bør over­ta­ges af en, der kan op­fyl­de kej­se­rens plig­ter, som det frem­går af for­fat­nin­gen.

Selv om kej­se­ren i de se­ne­re år har haft hel­bredspro­ble­mer, er det over­ra­sken­de, at han nu yt­rer øn­ske om at ab­di­ce­re.

Aki­hi­to har va­e­ret kej­ser i 27 år, og han har tid­li­ge­re i år va­e­ret syg med in­flu­en­za.

Han blev født i 1933 og var kej­ser Hiro­hi­tos ar­ving. Aki­hi­tos ef­ter­føl­ger er kron­prins Naruhi­to, der er 56 år.

I Ja­pans nu­va­e­ren­de lov, der ga­el­der for kej­se­ren, fin­des der ik­ke en le­gal pro­ce­du­re for, at kej­se­ren kan ab­di­ce­re. For at kej­se­ren kan ab­di­ce­re, skal der der­for en lova­en­dring til.

Kron­prins Naruhi­to og kej­se­rens ko­ne, kej­se­rin­de Mi­chi­ko, støt­ter kej­se­rens øn­ske, skri­ver NHK.

Ja­pan, der er et af ver­dens ae­ld­ste mo­nar­ki­er, har ik­ke op­le­vet, at en mo­nark ab­di­ce­rer fra tro­nen i 200 år.

Den ja­pan­ske kej­ser­rol­le er kun af sym­bolsk ka­rak­ter. Det er en kon­struk­tion, der blev la­vet af ame­ri­ka­ner­ne i ef­ter­spil­let til An­den Ver­denskrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.