På lan­grend med norsk

BT - - KULTUR - Michael Lind | lind@bt.dk

Hi­sto­ri­ske be­gi­ven­he­der, forta­el­lin­gen om det op­rør­ske folk Bir­ke­be­i­ner­ne og et iko­nisk ma­le­ri af Knud Bergs­li­ens fra 1869 (gen­skabt på bil­le­det ved si­den af) er ud­gangs­punk­tet for den nor­ske in­struk­tør Nils Gaups action-even­tyr ’Den sid­ste kon­ge’.

Året er 1204 i na­turs­køn­ne Nor­ge – en bor­ger­krig ha­er­ger og bir­ke­be­i­n­er­kon­gen Haa­kon Sverre­s­son bli­ver dra­ebt. De fjendt­li­ge bag­le­re støt­tes af dan­sker­ne og den magt­ful­de kir­ke (den skur­k­ag­ti­ge rid­der og dan­ske re­pra­e­sen­tant spil­les af Ni­ko­laj Lie Kaas og den knap så hel­li­ge bi­skop af Sø­ren Pil­mark).

Den vil­de jagt

Bag­ler­ne tror fejl­ag­tigt, at den roy­a­le sla­egt nu er ud­ra­de­ret, men blandt de flyg­te­de er kon­ge­søn­nen Haa­kon Haa­kons­son, som er født i hem­me­lig­hed – uden for ae­g­te­skab - af In­ga fra Var­teig.

Bir­ke­be­i­ner­nes bed­ste skilø­be­re

Tor­ste­in (spil­let af Kri­sto­fer Hiv­ju, kendt fra ’Ga­me of Thro­nes’ og ’For­ce Ma­j­eu­re’) og Skjer­vald (der spil­les af den trav­le stjer­ne­ko­met Jakob Of­te­bro, fra bl.a. ’Kon-Tiki’, ‘Guld­ky­sten’, ’Tor­denskjold & Kold’ og ‘1864’) får som mis­sion at frag­te spa­ed­bar­net – den kom­men­de kon­ge – sik­kert til Ni­da­ros.

Så går el­lers den vil­de jagt over fjeld og gen­nem den nor­ske vild­mark, med tem­po­fyld­te actions­ce­ner og mas­ser af skiløb og lan­grend. Og det er bar­ske lø­jer i det kol­de nord. En slags ‘vikin­ger på ski’.

‘Den sid­ste kon­ge’ er flot fil­met i smuk­ke om­gi­vel­ser, og sku­e­spil­ler­ne - man­ge go­de af slagsen - gør det godt med de replik­ker, de har at ar­bej­de med - og i flot­te kostu­mer, men per­son­gal­le­ri­et er lidt ste­reo­typt.

Bag­ler­ne er on­de og bir­ke­be­i­ne­re er go­de og aere­ful­de, og der er desva­er­re stør­re fo­kus på action end på sel­ve ka­rak­te­rer­ne.

Blin­ken­de nord­lys, sne­hvid na­tur og to af lan­dets mest kend­te sku­e­spil­le­re på lan­grend er una­eg­te­lig god ‘re­k­la­me’ for Nor­ge og det er en sjov af­veks­ling, at se dan­sker­ne som de on­de, men vildt spa­en­den­de bli­ver det al­drig helt. Dog sta­dig okay un­der­hol­den­de og for un­der­teg­ne­de en ka­er­kom­men hi­sto­ri­elek­tion – hi­sto­risk kor­rekt el­ler ej.

• Fo­to: NF-Film

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.