Jo­an Ør­ting har mødt en ny mand

Syv må­ne­der ef­ter sin skils­mis­se har se­xo­log Jo­an Ør­ting mødt en ny mand. Men eks­man­den spø­ger sta­dig

BT - - TV/RADIO -

mand. El­ler det vil si­ge, helt ny er han ik­ke, for hun kend­te ham i 1980’er­ne, hvor de beg­ge var del af det kø­ben­havn­ske te­a­ter­mil­jø.

Man­den, der ik­ke har lyst til at stå frem i me­di­er­ne, bor på Fyn og tog kon­takt til Jo­an ef­ter brud­det. Den far­ve­ri­ge se­xo­log har be­stemt ik­ke sav­net til­bud, hver­ken ro­man­ti­ske el­ler me­re di­rek­te, men hun har ik­ke haft lyst til at mø­de en ny. Før nu.

Indtil vi­de­re er det dog kun ble­vet til gå­tu­re, hol­den i hånd og lidt kys­se­ri. Ik­ke me­re.

»Jeg sy­nes, det er spa­en­den­de at ta­ge små skridt og ha­ve tå­l­mo­dig­hed til at se, hvad der sker. Først hol­de i hånd, så kys­se, må­ske lig­ge i ske. At man ryk­ker sig lidt, hver gang man mø­des. Fo­rel­skel­sen skal helst op­stå, før man har sex, så det er spa­en­den­de at kun­ne tra­ek­ke det lidt ud,« si­ger hun. Sta­dig vild med Car­sten Hun har be­søg af eks­man­den, da BT rin­ger. De er sta­dig go­de ven­ner, og Car­sten til­brin­ger sta­dig me­get tid på går­den.

Jo­an Ør­ting vil da hel­ler ik­ke af­vi­se, at de to kan fin­de sam­men igen. Når tids­punk­tet er rig­tigt.

»Jeg er jo sta­dig vild med Car­sten. Nog­le gan­ge skal man skil­les for at fin­de sam­men igen, når man har få­et fri­hed og ind­set nog­le ting. I mel­lem­ti­den er det sundt at kys­se an­dre for at fin­de ud af, om det fø­les rig­tigt, el­ler om vi sav­ner hin­an­den, når vi kys­ser med an­dre,« for­kla­rer hun.

Indtil da ny­der hun den nye mands sel­skab, der som hun selv hol­der me­get af land­li­vet.

»Vi har be­slut­tet os for at si­ge, at vi har en re­la­tion, men det er ik­ke til at si­ge, om det en­der med at va­e­re en ero­tisk re­la­tion, el­ler om vi ba­re en­der som ven­ner. Det bli­ver spa­en­den­de at se,« si­ger se­xo­lo­gen ae­r­ligt. Hjer­tet skal va­e­re åbent Jo­an Ør­ting an­be­fa­ler an­dre at føl­ge sam­me pro­ce­du­re, hvis de le­der ef­ter en ny ka­e­re­ste.

»Man­ge af mi­ne kli­en­ter si­ger, at de li­ge så godt kan fin­de ud af, om de

SO­LEN I DAG MÅ­NEN I DAG

pas­ser sam­men seksu­elt med en po­ten­ti­el ka­e­re­ste, men jeg me­ner ik­ke, at man mø­des med køns­de­le­ne, før hjer­tet er åbent.«

Man bør i ste­det fin­de ud af, om man har fa­el­les in­ter­es­ser og bå­de kan gri­ne og va­e­re stil­le sam­men.

»Man­ge kvin­der tror, at ma­end bli­ver fo­rel­ske­de i de­res seksu­a­li­tet – at de bli­ver fo­rel­ske­de i hen­de, hvis hun gi­ver et godt blowjob, men det er ik­ke rig­tigt. Ma­end fo­rel­sker sig i kvin­der, som de kan se en frem­tid med. Ka­er­lig­hed op­står, når va­er­di­er­ne mø­des,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.