Ce­ci­lie Ho­t­her har født en lil­le pi­ge

BT - - TV/RADIO -

Tv-va­ert og ’Vild med dans’vin­der Ce­ci­lie Ho­t­her har få­et aen­dret sit liv for evigt. Hun er nem­lig ble­vet mor, skri­ver hun på sin blog ce­ci­lie­ho­t­her. dk.

Den 32-åri­ge TV2 Fri-va­ert har født en pi­ge, og i blo­gind­la­eg­get får man al­le­re­de lov at se et lil­le glimt af hen­de. Det er dog kun hen­des ryn­ke­de ba­byhånd, der sam­men med den ny­bag­te mors pe­ge­fin­ger pry­der det sort-hvi­de bil­le­de.

»Jeg er fyldt til ran­den af uen­de­li­ge sto­re ka­er­li­ge fø­lel­ser, men for før­ste gang i mit liv er fø­lel­ser­ne så over­va­el­den­de, at jeg na­e­sten ik­ke kan sa­et­te ord på det. Ube­tin­get ka­er­lig­hed og en fø­lel­se af det mest rig­ti­ge, jeg har gjort i mit liv, er det, mi­ne ord ra­ek­ker til li­ge nu.«

Ce­ci­lie Ho­t­her, der vandt ’Vild med dans’ i 2010, har tid­li­ge­re for­talt, at hun li­der af hor­mon­syg­dom­men PCO, som kan gø­re det sva­ert at bli­ve gravid. Men nu har den blon­de ska­erm­trold, der be­gynd­te sin tv-kar­ri­e­re som vej­r­va­ert, alt­så trod­set de dår­li­ge od­ds.

Fa­de­ren til bar­net er part­ne­ren Tho­mas Gre­gers Ho­noré, som Ce­ci­lie Ho­t­her blev ka­e­re­ste med i 2014

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.