Søn­derjy­ske må und­va­e­re pro­fil i EL-de­but

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AERGERLIG OP­TAKT Søn­derjy­ske stil­ler ik­ke i sta­er­ke­ste op­stil­ling, når hol­det i af­ten på hjem­me­ba­ne de­bu­te­rer i Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen mod nor­ske Strøms­god­set. Tra­e­ner Jakob Mi­chel­sen må se bort fra midt­ba­ne­pro­fi­len Ni­co­laj Mad­sen. »Desva­er­re har han på­dra­get sig en skade i kna­e­et. Nu skal han scan­nes. Så må vi se, hvor slemt det er. Men det er ae­r­ger­ligt. Han var jo vo­res na­est­mest scoren­de i sid­ste sa­e­son,« si­ger Jakob Mi­chel­sen, der sa­et­ter spørgs­måls­tegn ved, hvor­vidt of­fen­siv­spil­le­ren Jo­han Absa­lon­sen når at bli­ve klar.

»Han var med i be­gyn­del­sen af vo­res før­ste tra­e­nings­kamp ef­ter som­mer­pau­sen, men er først i den­ne uge be­gyndt at tra­e­ne igen. Jeg har ta­get ham med i trup­pen, men det er tvivl­s­omt, om han kom­mer på ba­nen,« si­ger Jakob Mi­chel­sen. Chan­cer er fifty-fifty Ik­ke de­sto min­dre ser han med op­ti­mis­me på op­ga­ven.

»Book­ma­ker­ne me­ner, at Strøms­god­set er favorit. Jeg me­ner dog, at vo­res chan­cer for at gå vi­de­re er fifty-fifty,« si­ger Jakob Mi­chel­sen, der det se­ne­ste styk­ke tid har set nord­ma­en­de­ne vin­de over så­vel Viking Sta­van­ger som Aa­les­und i Tip­pe­liga­en.

»Der er stor for­skel på de­res spil ude og hjem­me. Det skyl­des, at de­res egen ba­ne er af kunst­gra­es, og at de her kan spil­le langt hur­ti­ge­re end på en ba­ne, de ik­ke er for­tro­lig med,« si­ger Jakob Mi­chel­sen.

Strøms­god­set er tid­li­ge­re ble­vet tra­e­net af David Ni­el­sen, der nu står i spid­sen for Lyng­bys su­per­liga-op­ryk­ke­re.

»Han har gi­vet mig nyt­ti­ge in­put, der bå­de har be­kra­ef­tet og af­vist de ting, jeg selv har ob­ser­ve­ret i Strøms­god­sets kam­pe,« si­ger Jakob Mi­chel­sen.

I øv­rigt vil Søn­derjy­ske-mand­ska­bet bli­ve bak­ket mak­si­malt op.

Al­le­re­de for tre da­ge si­den var samt­li­ge 4.795 til­sku­er­plad­ser solgt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.