Fi­na­len

BT - - TOUR DE FRANCE -

I Bé­do­in ef­ter 162 km be­gyn­der det at gå opad. De ef­ter­føl­gen­de fem km ta­el­ler ik­ke med i dagens of­fi­ci­el­le op­kør­sel til Mont Ven­toux, men det sti­ger al­li­ge­vel med fi­re-fem pro­cent, indtil ryt­ter­ne kom­mer til Saint-Estève. Her ta­ger stig­nings­pro­cen­ter­ne for al­vor fat in­de i sko­ven. Det be­gyn­der stejlt, og så­dan fort­sa­et­ter det fak­tisk he­le vej­en op mod den nye mål­streg i Cha­let-Rey­nard. I alt bli­ver det til 10 km med in­tet min­dre end ni pro­cent i snit. Det er så­le­des kon­stant stejlt, hvil­ket be­ty­der, at der på in­tet tids­punkt er et sted, hvor man li­ge kan få pu­sten igen. Selv uden de sid­ste seks km i må­neland­ska­bet er det her en nå­des­løs stig­ning. Hvis man har en dår­lig dag, kan man godt vin­ke farvel til si­ne klas­se­ments­drøm­me. re­el chan­ce for at vin­de eta­pen. Den ven­te­de si­de­vind­s­kør­sel vil der­u­d­over og­så gø­re det ut­ro­lig sva­ert for et ud­brud at hol­de he­le vej­en, da far­ten i fel­tet må for­ven­tes at va­e­re ek­stra høj i hå­bet om at ska­be hul­ler. Der­for er det og­så mest sand­syn­ligt, at det bli­ver klas­se­ments­ryt­ter­ne, som en­der med at kø­re om sej­ren, li­ge­som det var til­fa­el­det i 2013, da der sidst var mål på Mont Ven­toux.

Her grund­lag­de Chris Froo­me sin sam­le­de sejr, da han kør­te al­le kon­kur­ren­ter ag­ter ud og i su­ve­ra­en stil vandt eta­pen. Det vil han uden tvivl va­e­re op­sat på at gø­re igen i år. Med Ge­raint Tho­mas, Wout Po­els, Mi­kel Nie­ve, Mi­kel Lan­da og Ser­gio He­nao til at sa­et­te tem­po i bun­den af stig­nin­gen vil Team Sky va­e­re i stand til at la­eg­ge låg på even­tu­el­le an­greb fra kon­kur­ren­ter­ne. De tap­per så­le­des ba­re ri­va­ler­nes kra­ef­ter stil­le og ro­ligt, indtil Froo­me så selv kan sa­et­te sit an­greb ind. Den op­skrift har vir­ket til per­fek­tion de se­ne­ste år og kan me­get vel vi­se sig at va­e­re vej­en til end­nu en sejr i dag.

Det kra­e­ver dog, at Froo­me kan sa­et­te Nairo Qu­in­ta­na. Indtil vi­de­re har den lil­le co­lom­bi­a­ner va­e­ret li­met til Froo­mes bag­hjul i bjer­ge­ne. Al­li­ge­vel er han 35 se­kun­der bag­ud i klas­se­men­tet pga. en tak­tisk fa­da­e­se på 8. eta­pe og mang­le­de år­vå­gen­hed i si­de­vin­den i går. Qu­in­ta­na tror dog fort­sat me­get på sig selv og si­ne ev­ner i bjer­ge­ne. In­tet er af­gjort end­nu, men dagens eta­pe er sta­dig sid­ste ud­kald for Qu­in­ta­na, hvis han skal ta­ge tid på Froo­me in­den den før­ste en­kelt­start, hvor han må for­modes at ta­be yder­li­ge­re ter­ra­en. I 2013 var Mo­vistar-kap­ta­j­nen den ene­ste, der kun­ne føl­ge Froo­mes im­po­ne­ren­de an­greb på Mont Ven­toux. Det så la­en­ge ud til, at han kun­ne kø­re med om eta­pe­sej­ren, men på de sid­ste ki­lo­me­ter kør­te Froo­me ham gan­ske en­kelt bag­ud. Nu har Qu­in­ta­na chan­cen for at re­van­che­re sig. For­hå­bent­lig får vi en­de­lig en di­rek­te du­el at se mel­lem de to top­fa­vo­rit­ter til den sam­le­de sejr. CYKELEKSPERT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.