Mar­tin kan sny­de fa­vo­rit­ter­ne Ru­ten

BT - - TOUR DE FRANCE -

Selv­om dagens eta­pe er en af dem, der er ble­vet set al­ler­mest frem til i årets Tour de Fran­ce, er de før­ste 125 km – på pa­pi­ret – ik­ke sa­er­ligt sinds­op­ri­ven­de. Ter­ra­e­net er så­le­des pan­de­kage­fladt. Dog mel­des der igen i dag om kraf­tig si­de­vind, hvil­ket sag­tens kan re­sul­te­re i, at fel­tet end­nu en gang bli­ver split­tet in­den fi­na­len på Mont Ven­toux. Desva­er­re får vin­den og­så en ne­ga­tiv ind­fly­del­se på eta­pen, da den sid­ste del af bjer­get er ble­vet an­nul­le­ret net­op pga. fa­re for kraf­ti­ge vind­stød. Det be­ty­der, at vi ik­ke får må­neland­ska­bet på top­pen af bjer­get at se, hvil­ket har gi­vet Mont Ven­toux sit ka­e­le­navn ’det skal­de­de bjerg’. For al­le cy­ke­lel­ske­re er det na­tur­lig­vis en skam, men da vin­den spås til at va­e­re så hård, at den li­ge­frem kan bla­e­se ryt­ter­ne af vej­en, er det selv­føl­ge­lig den rig­ti­ge be­slut­ning, ar­ran­gø­rer­ne har truf­fet.

Ef­ter po­ints­pur­ten i Mol­légès-Ga­re går der ik­ke la­en­ge, før fel­tet ram­mer de to små knol­de, Côte de Gor­des (3,3 km med 4,8 pro­cent i snit) og Col des Trois Ter­mes (2,5 km med 7,5 pro­cent i snit). Fra top­pen af den sid­ste er der li­ge un­der 30 km hen til fo­den af Mont Ven­toux. Der er mod­vind på det­te styk­ke, hvil­ket be­ty­der, at fel­tet vil kun­ne hen­te be­ty­de­ligt ind på mor­ge­nud­brud­det, hvis det da ik­ke al­le­re­de er ble­vet hen­tet i si­de­vin­den tid­li­ge­re på eta­pen. Pi­nots ved­kom­men­de ga­el­der det ik­ke kun eta­pe­sej­ren, men og­så po­int til den prik­ke­de bjerg­trø­je, som han i øje­blik­ket kø­rer i. Der er så­le­des 50 po­int til vin­de­ren af eta­pen, hvil­ket vir­ke­lig kan gø­re en for­skel i den kon­kur­ren­ce. Hvis Pi­not el­ler en af de an­dre fransk­ma­end skal gø­re sig for­håb­nin­ger om at vin­de, skal det nok va­e­re fra et ud­brud, og det bli­ver langt fra nemt un­der dagens for­hold.

Hvis vi kig­ger på out­si­de­re blandt klas­se­ments­ryt­ter­ne, har Da­ni­el Mar­tin set ut­ro­lig skarp ud i den før­ste halv­del af Tou­ren. Som en af de ene­ste har han for­søgt at an­gri­be opad. Det vir­ker til, at den bjergsta­er­ke irer har ti­met for­men per­fekt i år. Han er tre kg let­te­re end tid­li­ge­re, og det vil kom­me ham til go­de på de stej­le pro­cen­ter i dag. Der­u­d­over er Mar­tin og­så rig­tig hur­tig i en spurt opad bak­ke. Hvis ik­ke Froo­me og Qu­in­ta­na kø­rer fra de an­dre, er det ik­ke umu­ligt, at Mar­tin kan sny­de dem og vin­de til sidst.

Froo­mes hold­kam­me­rat, Ser­gio He­nao, har og­så vist sig rig­tig flot kø­ren­de i bjer­ge­ne. Det vil ik­ke va­e­re no­gen over­ra­skel­se, hvis Froo­me sen­der ham af­sted for at te­ste ri­va­ler­ne. I bed­ste fald for He­nao kan det så en­de med, at de ik­ke ser ham igen in­den stre­gen. Det sam­me gør sig ga­el­den­de for Mi­kel Lan­da, der tid­li­ge­re for­tal­te mig, at han hå­ber at kun­ne kø­re med om eta­pe­sej­ren i dag. Lan­das idol er lands­man­den Iban Mayo, der sta­dig står no­te­ret for den hur­tig­ste tid op ad Mont Ven­toux. Indtil vi­de­re har Lan­da mest va­e­ret brugt som ar­bejds­he­st, men det bli­ver der må­ske aen­dret på i dag. Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der har Team Sky et im­po­ne­ren­de sta­er­kt hold. Det er sva­ert at se, hvem der skal slå dem, hvis ik­ke Qu­in­ta­na en­de­lig vi­ser sig frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.