Vil Met­te Fre­de­rik­sen va­e­re en bed­re stats­mi­ni­ster end Lars Løk­ke Ras­mus­sen?

BT - - DEBAT -

Ja, Lars Løk­ke har svig­tet dan­sker­ne SØ­REN KRARUP Tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem for Dansk Fol­ke­par­ti

DET ALTAFGØRENDE PRO­BLEM i Dan­mark er ind­van­dring. Ind­van­drin­gen kan på la­en­ge­re sigt ri­si­ke­re at gø­re dan­sker­ne til et min­dre­tal i vo­res eget land og gø­re dansk iden­ti­tet til no­get, der ik­ke som en selv­føl­ge­lig­hed her­sker i Dan­mark. Der har der­for va­e­ret be­hov for en re­ge­ring, som tur­de luk­ke gra­en­sen og fast­hol­de, at Dan­mark er en na­tion og ik­ke et ind­van­drer­land. Men på det punkt har Dan­marks stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen svig­tet fuld­sta­en­dig. Til gen­ga­eld har jeg en for­nem­mel­se af, at Met­te Fre­de­rik­sen og Henrik Sass Lar­sen fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et har me­re sans for det, end den nu­va­e­ren­de re­ge­ring har. Dansk Fol­ke­par­ti bur­de der­for over­ve­je, hvem man i vir­ke­lig­he­den skal støt­te som stats­mi­ni­ster.

IND­VAN­DRER­SPØRGS­MÅ­LET BE­STEM­MER I sid­ste en­de, hvem Dansk Fol­ke­par­ti vil pe­ge på som stats­mi­ni­ster. Der­for si­ger det sig selv, at Dansk Fol­ke­par­ti er i en si­tu­a­tion, hvor par­ti­et bur­de va­e­re til­bø­je­lig til at pe­ge på en an­den stats­mi­ni­ster end Lars Løk­ke Ras­mus­sen, når han svig­ter på net­op det om­rå­de. Det er i hvert fald mit bud, selv­om jeg ik­ke sid­der i par­tiets le­del­se. En mand som kir­ke- og kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der er og­så med til at svig­te Dan­mark, når han stik­ker ho­ve­d­et i bu­sken og ik­ke tør se vir­ke­lig­he­den i øj­ne­ne. For det gør man ik­ke ved at fo­re­slå, at ind­van­dre­re skal la­e­re at kø­re på cy­kel.

Nej, Ven­stre er bedst ved ro­ret LOU­I­SE SCHA­CK EL­HOLM Fun­ge­ren­de po­li­tisk ord­fø­rer, Ven­stre

DET VIL MET­TE Fre­de­rik­sen be­stemt ik­ke. For vi har set, hvor­dan So­ci­al­de­mo­kra­ti­et før­te po­li­tik, da de sidst hav­de re­ge­rings­mag­ten. Og der så vi mar­kan­te lem­pel­ser i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken.

SØ­REN KRARUP FREMHAEVER el­lers ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken som et kri­tik­punkt af Ven­stre-re­ge­rin­gen. Men hvis man ger­ne vil ha­ve en hård og kon­tant ud­la­en­din­gepo­li­tik, så er det med Ven­stre ved ro­ret. Vi la­ver nog­le langt kla­re­re stram­nin­ger, end So­ci­al­de­mo­kra­ti­et gør. Vi la­ve­de for ek­sem­pel en op­stram­ning på asyl­po­li­tik­ken som no­get af det før­ste, da vi kom i re­ge­ring, in­den vi gik på som­mer­fe­rie sid­ste år. Det var nog­le mar­kan­te stram­nin­ger, som so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ik­ke tog po­si­tivt imod.

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NE OVERVEJER FOR ek­sem­pel sta­dig, om in­te­gra­tionsy­del­sen skal til­ba­gerul­les. In­te­gra­tionsy­del­sen har el­lers en mar­kant be­tyd­ning, når det kom­mer til, hvor man­ge der kom­mer til Dan­mark, og om de kom­mer i ar­bej­de. Det er ba­re et kon­kret sted, hvor der er en klar for­skel mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ven­stre. Jeg hå­ber da, at Dansk Fol­ke­par­ti fort­sat vil støt­te en bor­ger­lig re­ge­ring, som bå­de står for en stram og fair ud­la­en­din­gepo­li­tik, en kon­tant retspo­li­tik og for tryg­hed for dan­sker­ne. Det må va­e­re va­er­di­er, som Dansk Fol­ke­par­ti kun kan bak­ke op om.

KON­TRO­VERS Ind­van­drer­spørgs­må­let be­stem­mer i sid­ste en­de, hvem Dansk Fol­ke­par­ti vil pe­ge på som stats­mi­ni­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.