Tra­fik­tos­se­ri

BT - - DEBAT - mge

Vi har en - of­te ir­ra­tio­nel - angst for at om­kom­me i et flystyrt, bli­ve ud­sat for et ter­r­or­an­greb el­ler bli­ve spist af en haj. Men i vir­ke­lig­he­den er en af de stør­ste fa­rer for vo­res ve og vel sand­syn­lig­vis, når an­dre op­fø­rer sig uansvar­ligt i tra­fik­ken.

FLE­RE OG FLE­RE uop­ma­er­k­som­me bi­li­ster er skyld i tra­fi­ku­lyk­ker. En af de sto­re syn­de­re er mo­bil­te­le­fo­nen, og det er uan­set om folk kø­rer bil el­ler trans­por­te­rer sig på cy­kel.

IFØL­GE TAL, SOM lea­sings­el­ska­bet ALD har truk­ket ud af sta­ti­stik­ken, og som Ritzau gen­gav for ny­lig, skyl­des sta­dig fle­re uheld uop­ma­er­k­som­me bi­li­ster, som sms’er, indstil­ler ra­dio­en el­ler ta­ler i mo­bil­te­le­fon uden hånd­fri in­stal­la­tion, mens de kø­rer bil.

NÅR BI­LI­STER IK­KE over­hol­der vi­geplig­ten, kø­rer i den for­ker­te si­de af vej­en el­ler kø­rer op bagi an­dre bi­ler, så sker det of­te, mens de sid­der og tjek­ker en sms.

»VI KAN SE i de ska­de­rap­por­te­rin­ger, vi får, at folk skri­ver, at de en­ten tal­te i mo­bil­te­le­fo­nen el­ler tjek­ke­de en sms,« si­ger di­rek­tør i ALD Michael Jensen til Ritzau.

IFØL­GE RÅDET FOR Sik­ker Tra­fik kan man sam­men­lig­ne en bi­list, som kø­rer med 80 ki­lo­me­ter i ti­men og ser ned på ra­dio­en el­ler mo­bi­len i fi­re se­kun­der ,med at kø­re 89 ki­lo­me­ter i ti­men i blin­de. Skra­em­men­de tal. IFØL­GE HJERNEFORSKER PE­TER Lund Mad­sen er der en grund til, at vi ik­ke ta­en­ker over, hvor far­ligt det er at kø­re hur­tigt på ve­je­ne. Så­le­des for­tal­te han til P4, at hvis vi rent fak­tisk ta­enk­te over, hvor far­ligt det er at kom­me drø­nen­de med 110 ki­lo­me­ter i ti­men i en lil­le bli­ka­e­ske, vil­le vi sid­de og ryste i buk­ser­ne. DER BLI­VER TALT med sto­re bog­sta­ver i de­bat­ten, når det dis­ku­te­res, om pa­e­da­go­ger må kys­se vo­res børn, el­ler om stats­mi­ni­ste­ren må sen­de de her­bo­en­de mus­li­mer en eid-hil­sen. Men må­ske er det på ti­de, at vi ret­ter fo­kus ned på as­fal­ten og har op­ma­er­k­som­he­den med os i tra­fik­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.