PO­LI­TIK I AN­DRE ME­DI­ER

BT - - DEBAT -

I skyg­gen Ken­neth Kri­sten­sen Berth EU-ord­fø­rer, DF. Til po­li­ti­ko.dk.

Jeg står helt na­tur­ligt i skyg­gen af Morten Mes­ser­s­ch­midt. Og han ka­ster en lang skyg­ge. Så det er op ad bak­ke, når man er EUord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti

DF-S-al­li­an­ce? Pe­ter Skaarup, grup­pe­for­mand, DF. Til po­li­ti­ko.dk.

Vi er ik­ke over­be­vi­ste om, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i re­ge­ring vil stå for den ud­la­en­din­gepo­li­tik, som de si­ger, de gør nu

Ca­meron si­ger tak David Ca­meron, tid­li­ge­re pre­mi­er­mi­ni­ster, Stor­bri­tan­ni­en. Iføl­ge dr.dk.

Da jeg stod her før­ste gang, sag­de jeg, vi skul­le lø­se pro­ble­mer­ne som ét folk, så vi sam­men kun­ne op­nå bed­re ti­der. Det har ik­ke va­e­ret en nem rej­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.