MORTEN SAXNAES On­li­ne-eks­pert

BT - - DEBAT -

Kom­bi­na­tio­nen af tek­no­lo­gi­en og de gam­le fi­gu­rer gør det til en suc­ces. Og selv­om du spil­ler ale­ne, mø­des du på plad­ser og i par­ker med an­dre og sam­ler Poké­mon-fi­gu­rer. Den sta­er­ke so­ci­a­le op­le­vel­se får du nor­malt ik­ke gen­nem com­pu­ter­spil. Der er in­gen tvivl om, at det er et spil med en lang le­ve­tid. Det kra­e­ver dog, at spil­let ud­vik­ler sig. Li­ge nu skal al­le prø­ve det, men der vil fal­de folk fra på et tids­punkt. Men det bli­ver en af de stør­ste spilsuc­ce­ser, vi no­gen­sin­de har set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.