CHRI­STI­NA MAJCHER Spilan­mel­der og spil­eks­pert

BT - - DEBAT -

Det er en fan­ta­siop­fyl­del­se af rang at se fi­gu­re­ne bli­ve le­ven­de. Des­u­den er man nødt til at be­va­e­ge sig vidt og bredt for at kla­re sig godt. Det er el­lers en ud­for­dring for spil­bran­chen. For der er al­tid angst for, at børn ik­ke får be­va­e­get sig nok, når de spil­ler. Det er det før­ste sto­re gen­nem­brud for vir­tu­al re­a­li­ty, som vil fyl­de me­get me­re i hver­da­gen frem­over. Li­ge nu er der en mas­siv hy­pe, og ek­stra man­ge spil­ler spil­let. Men det er ik­ke pe­a­ket. For vi kan sta­dig ik­ke of­fi­ci­elt down­lo­a­de spil­let i Eu­ro­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.