Lis­beth Zor­nig i dyb sorg: ’Mon­key’ er død

Ons­dag mor­gen dø­de Michael ’Mon­key’ Jør­gen­sen, 53, ef­ter et me­get ag­gres­sivt can­cer-for­løb

BT - - NYHEDER - Hans Pe­ter Mad­sen | hanm@bt.dk

Han var fø­rer­hund­en i en flok. Og en blan­ding af en Jo­hn Len­non hip­pie-ty­pe og ’tough cook­ie’ta­to­vør – alt sam­men sam­let i et stort, blødt hjer­te. Så­dan be­skri­ver for­fat­ter og de­bat­tør Lis­beth Zor­nig An­der­sen sin bror Michael Jør­gen­sen, bed­re kendt som ’Mon­key’.

For Michael ’Mon­key’ Jør­gen­sen har haft en helt sa­er­lig rol­le i Lis­beth Zor­nigs liv.

»Han pas­se­de mig og mi­ne brød­re, når mi­ne fora­el­dre ik­ke kun­ne fin­de ud af det, alt­så når de var på druk, el­ler af en el­ler an­den grund ik­ke var hjem­me,« si­ger Lis­beth Zor­nig til BT.

Om­kring klok­ken syv ons­dag mor­gen dø­de Mon­key på ho­spi­ta­let ef­ter et me­get ag­gres­sivt can­cer-for­løb. Han blev 53 år. Man­ge dan­ske­re stif­te­de be­kendt­skab med Mon­key, da jour­na­li­sten An­ders Ag­ger be­søg­te ham i DR’s tv-pro­gram ’In­de­fra med An­ders Ag­ger’, hvor han fulg­te et par da­ge i Mi­cha­els liv.

»Han til­hø­rer det mil­jø, som jeg prø­ve­de at bry­de ud af, så vi har haft et me­get ta­et bånd. Han var me­re min mor og min far, end mi­ne fora­el­dre no­gen­sin­de har va­e­ret. Og det er den per­son, som jeg ta­ger af­sked med - han var ik­ke ba­re min sto­re­bror, han var min helt,« si­ger Lis­beth Zor­nig.

Blev gift få da­ge før sin død

De sid­ste to da­ge har fa­mi­li­en va­e­ret sam­let, og i nat lå ’Mon­key’s ko­ne, sø­sken­de og børn i bun­ker om­kring ham på ho­spi­ta­let.

I man­dags blev Michael ’Mon­key’ Jør­gen­sen ha­ste­vi­et med sin ka­e­re­ste gen­nem snart fi­re år, Ka­ri­na Pe­der­sen, for at ce­men­te­re de­res ka­er­lig­hed og vi­se den for om­ver­de­nen. Og iføl­ge Lis­beth Zor­nig var det sid­ste, som Mon­key spi­ste, en del af sin bryl­lup­ska­ge.

• FO­TO: SOPHIA JULIANE LYDOLP, EMIL HOUGAARD

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.