Ha­es­bla­e­sen­de jung­le­e­ven­tyr

Er man til even­tyr­film i al­min­de­lig­hed og Tarzan i sa­er­de­les­hed, så er ’The Le­gend of Tarzan’ en film, man skal se

BT - - KULTUR - Bir­git­te Lorentzen

Man kan selv­føl­ge­lig godt spør­ge sig selv, hvad man her, me­re end 100 år ef­ter Ed­gar Ri­ce Bur­roug­hs’ bø­ger om ’Tarzan, aber­nes kon­ge’, egent­lig skal med end­nu en fil­ma­ti­se­ring?

Ef­ter 109 ha­es­bla­e­sen­de mi­nut­ter ken­der man sva­ret – man skal un­der­hol­des. Og må­ske be­la­e­res en lil­le-bit­te-bit­te smu­le om den gru­ful­de ko­lo­ni­se­ring, som Eu­ro­pa blev eks­po­nent for i det 19. år­hund­re­de.

David Ya­tes, man­den bag fi­re vel­lyk­ke­de Har­ry Pot­ter-film, kan sin me­ti­er og sin even­tyr­gen­re. Fil­men har et so­lidt dri­ve og et im­po­ne­ren­de visu­elt ud­tryk – flot ka­me­ra­ar­bej­de kom­bi­ne­ret med su­ve­ra­en com­pu­ter­tek­no­lo­gi, den så­kald­te CGI, for­mår at ta­ge pu­bli­kum med på en im­po­ne­ren­de rej­se dybt ind i den afri­kan­ske jung­le.

Fil­men be­gyn­der i Eng­land. Tarzan går nu un­der nav­net Lord Grey­sto­ke, han er ble­vet gift med Ja­ne og le­ver et bor­ger­ligt liv blandt den en­gel­ske lan­da­del.

Den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster in­vi­te­rer Tarzan til Congo for at char­me­re den be­ryg­te­de bel­gi­ske kong Le­opold. Tarzan af­slår. Men ame­ri­ka­ne­ren Ge­or­ge Was­hin­g­ton Wil­li­ams over­ta­ler Tarzan, for­di han har mi­stan­ke om, at bel­gi­er­ne be­går uhyr­li­ge over­greb mod den op­rin­de­li­ge be­folk­ning.

Og snart er Tarzan, Ja­ne og Wil­li­ams i Congo, dra­get ind i et stor­po­li­tisk spil om magt, grå­dig­hed, sla­ve­ri og an­dre ve­der­styg­ge­lig­he­der.

Som eks­po­nent for de bel­gi­ske over­greb ses Hol­lywoods ynd­lings­skurk, østrig­ske Chri­stoph Waltz, i rol­len som Léon Rom.

Sven­ske Ale­xan­der Skars­gård le­ve­rer en so­lid Tarzan-inkar­na­tion, om­end hans musku­lø­se krop me­re sy­nes ud­vik­let i det lo­ka­le fit­nes­scen­ter end i Afri­kas jung­le. Han har og­så drop­pet sit la­en­de­kla­e­de til for­del for et par velsid­den­de kni­ck­ers – men han er sta­dig aber­nes kon­ge.

Jät­te­bra svensk Tarzan

Ale­xan­der er nu jät­te­bra som den en­fol­di­ge Tarzan, der kom­mu­ni­ke­rer me­re med si­ne san­ser end med stor­s­kry­den­de re­to­rik. Hvil­ken mo­der­ne kvin­de vil­le egent­lig ik­ke fo­re­tra­ek­ke ham frem­for en spe­edsnak­ken­de kar­ri­e­re­ha­bit med hang til ek­strem­løb og ba­el­ter med små ener­gi­drik­ke fastspa­endt om li­vet. Jeg na­ev­ner det ba­re …

Samu­el L. Ja­ck­son er char­men­de som Tarzans si­deki­ck, Ge­or­ge Was­hin­g­ton Wil­li­ams, der bå­de til­fø­jer dra­ma­et lidt dyb­de og hu­mor midt i den vo­lu­mi­nø­se pa­tos.

Og så skal det da li­ge na­ev­nes, at dan­ske Cas­per Crump gør det rig­tig godt i en min­dre rol­le.

’The Le­gend of Tarzan’ er en flot og un­der­hol­den­de even­tyr­film, en for­nem eks­po­nent for sin gen­re. Og tra­en­ger man til at unds­lip­pe et kon­formt og for­ud­si­ge­ligt hver­dags­liv – og den for­ra­e­de­ri­ske og døds­sy­ge dan­ske som­mer – så kun­ne man jo drop­pe sin ci­vi­li­se­re­de selv­kon­trol og gi­ve sig hen til 109 mi­nut­ter i sel­skab med Tarzan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.