Nok er nok

Sku­e­spil­le­ren Jen­ni­fer Ani­ston har få­et nok af slad­der­pres­sens fo­kus på hen­des og an­dre ken­diskvin­ders fi­gur

BT - - NAVNE - Jo­nas Siv­ka­er Pet­ter­son | pett@bt.dk

Den ka­ris­ma­ti­ske Hol­lywood-stjer­ne Jen­ni­fer Ani­ston er død­tra­et af det for­skru­e­de kvin­de­syn, som hun me­ner, slad­der­pres­sen er med til at dik­te­re

Det forta­el­ler hun i et harm­dir­ren­de blo­gind­la­eg i den ame­ri­kan­ske net­a­vis The Huf­fing­ton Post.

Hol­lywood-stjer­nen har gen­tag­ne gan­ge op­le­vet at bli­ve sat un­der lup af den sen­sa­tions­hungren­de pres­se, når ba­de­va­eg­ten har vist no­get for­skel­ligt. Den mind­ste bu­le på ma­ven måt­te jo be­ty­de, at hun en­ten var gravid el­ler hav­de ta­get på. Det har i hvert fald va­e­ret slad­der­pres­sens hold­ning.

Of­test har pa­pa­ra­zzi-fo­to­gra­fer­ne fan­get hen­de i en uhel­dig vin­kel, og straks har det sat gang i spe­ku­la­tio­ner­ne om mu­ligt svan­ger­skab. Men nu er det nok, fast­slår den 47-åri­ge sku­e­spil­ler og pro­du­cer.

Al­le er med på fo­re­stil­lin­gen

»Vi bru­ger den kulør­te pres­se til at fast­hol­de det­te umen­ne­ske­li­ge syn på kvin­der, ude­luk­ken­de fo­ku­se­ret på den fy­si­ske fremto­ning, som tabloid­pres­sen for­dre­jer til en sports-ag­tig spe­ku­la­tion. Er hun gravid? Spi­ser hun for me­get? Har hun gi­vet slip? Er hen­des ae­g­te­skab flos­set, når nu ka­me­ra­et fan­ger den­ne fy­si­ske ufuld­kom­men­hed,« skri­ver hun i blo­gind­la­eg­get.

»Bud­ska­bet om, at pi­ger ik­ke er smuk­ke, med­min­dre de er ek­stremt tyn­de, at de ik­ke har fortjent op­ma­er­k­som­hed, med­min­dre de lig­ner su­per­model­ler el­ler sku­e­spil­le­re på for­si­den af et ma­ga­sin, er en fo­re­stil­ling, vi al­le er gå­et med på,« fort­sa­et­ter hun.

De fle­ste ken­der nok Jen­ni­fer Ani­ston fra den kul­t­ag­ti­ge tv-se­rie ’Ven­ner’, hvor hun spil­le­de rol­len som Ra­chel Gre­en, og fra de utal­li­ge ho­ved­rol­ler i ro­man­ti­ske ko­me­di­er.

Jen­ni­fer Ani­ston var i en pe­ri­o­de gift med kvin­de­bedå­re­ren Brad Pitt. Nu er hun sam­men med sku­e­spil­le­ren Justin Theroux, som hun sag­de ja til sid­ste år. Selv om Jen­ni­fer Ani­ston har haft man­ge ma­end i sit liv, har hun al­drig få­et børn. Må­ske er det net­op der­for, der i fle­re år fl­o­re­ret ryg­ter om snar­li­ge ba­by­pla­ner.

På trods af, at hun er for­ble­vet barn­løs, har hun al­li­ge­vel for­må­et at frem­stå som et ikon for bå­de ma­end og kvin­der. En kvin­de, der er nå­et langt i kar­ri­e­ren og har tjent en styr­ten­de for­mue. I 2014 blev det an­slå­et, at hun var god for 150 mil­li­o­ner dol­lar, hvil­ket er over én mil­li­ard dan­ske kro­ner.

Fra en sku­e­spil­ler­fa­mi­lie

Men hun er tra­et af, at kvin­ders suc­ces of­te bli­ver må­lt på, om de har få­et børn el­ler ej.

»Man be­hø­ver ik­ke at bli­ve gift el­ler bli­ve mor for at va­e­re fuld­kom­men. Vi be­stem­mer selv vo­res lyk­ke,« skri­ver hun i blog­gen.

Den 47-åri­ge Hol­lywood-stjer­ne er vok­set op i en fa­mi­lie i New York, hvor beg­ge fora­el­dre var sku­e­spil­le­re. Der­for lå det og­så i kor­te­ne, at det var den vej, hun selv skul­le gå.

Fa­de­ren Jo­hn Ani­ston hav­de stor suc­ces i de ame­ri­kan­ske sa­e­be­o­pe­ra­er, hvor han bl.a. hav­de en frem­tra­e­den­de rol­le i ’Hor­ton Sa­ga­en’.

Ani­stons drøm om at bli­ve sku­e­spil­ler fik na­e­ring, da hun fik job ved de sto­re mu­si­cal­pro­duk­tio­ner i New York. Hen­des de­but som sku­e­spil­ler kom i den kort­li­ve­de tv-se­rie ’Mol­loy’ og i fil­men ’Camp Cuca­mon­ga’ i 1990. Små fi­re år se­ne­re kom så det sto­re gen­nem­brud, da hun fik til­delt rol­len som Ra­chel Gre­en i ‘Ven­ner’, der hand­ler om en ven­ne­kreds fra New York, der hol­der sam­men i tykt og tyndt.

Hun har vun­det ad­skil­li­ge pri­ser for sin rol­le som Ra­chel Gre­en.

Hun vin­der og­så stor op­bak­ning hos sin ae­g­te­mand Justin Theroux, der bak­ker fuldt op om blo­gind­la­eg­get. På In­s­ta­gram har han nem­lig til­ken­de­gi­vet, at han er stolt af sin hu­stru.

FO­TO: PHIL MCCARTEN

Jen­ni­fer Ani­ston er godt tra­et af, at kvin­ders suc­ces of­te bli­ver må­lt på, om de har få­et børn el­ler ej. Selv er den 47-åri­ge film­stjer­ne barn­løs, men hun bli­ver kon­stant gjort til gen­stand for ba­byryg­ter i slad­der­pres­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.