HOROSKOP

BT - - BIO - Dagens horoskop er la­vet af astro­log Lejla Lind­holm Chri­sten­sen

VAEDDEREN

20.03 -19.04 Di­ne fø­lel­ser svin­ger fra den ene yder­lig­hed til den an­den. Du har sva­ert ved at skel­ne fan­ta­si fra vir­ke­lig­hed. Du får en over­ra­skel­se. Ka­er­lig­hed:** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:**

TYREN

20.04 -20.05 Der er fo­kus på di­ne pen­ge­sa­ger samt an­det, som har en sa­er­lig va­er­di for dig. Du er i dit ro­man­ti­ske hjør­ne, hvor du er me­get ge­ne­røs. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de:** Øko­no­mi:****** TVILLINGERNE 21.05 -20.06 Det er ik­ke en god idé at klan­dre an­dre for dår­lig op­før­sel, når det i vir­ke­lig­he­den er dig selv, som svin­ger i dit hu­mør. Tag det ro­ligt. Ka­er­lig­hed:** Ar­bej­de: Øko­no­mi:******

KREBSEN

21.06 -21.07 Det er en god dag til at be­sø­ge gam­le fa­mi­lie­med­lem­mer el­ler an­det, som brin­ger min­der frem. Du ryd­der op og smi­der ud. Ka­er­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:******

LØVEN

22.07 -22.08 Du har al den kr­udt og ener­gi som skal til for, at du kan gø­re det, som du har lyst til i dag. Dog skal du ik­ke reg­ne med de an­dres hja­elp. Ka­er­lig­hed:** Ar­bej­de: Øko­no­mi:**

JOMFRUEN

23.08 -22.09 Uan­set om du er i et for­hold el­ler ej, så er det vig­tigt, at du og­så hu­sker at ny­de. Du kan let ha­ve det med at va­e­re der for me­get for an­dre. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:**

VAEGTEN

23.09 -22.10 Ud­land, rej­ser el­ler in­ter­es­ser derom­kring er ak­tu­elt. Du gør no­get godt for en an­den, som gi­ver dig ti­fol­digt igen. Da­gen er ro­man­tisk. Ka­er­lig­hed: Ar­bej­de:** Øko­no­mi:******

SKORPIONEN

23.10 -21.11 Det er ik­ke man­ge, som kan kla­re så me­get, som du. Det be­ty­der dog ik­ke, at du skal kla­re det he­le. Husk at man godt må be­de an­dre om hja­elp. Ka­er­lig­hed:** Ar­bej­de: Øko­no­mi:******

SKYTTEN

22.11 -20.12 Det er in­gen grund til la­de dig stres­se, hvil­ket let kan ske i dag. Det er en god idé at be­de di­ne na­er­me­ste om hja­elp til di­ne op­ga­ver. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:******

STENBUKKEN

21.12 -19.01 Du er i vil­dre­de med hen­syn til, hvor­dan du skal for­hol­de dig til en per­son. Du går med tan­ker om nye pla­ner for frem­ti­den. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:******

VANDMANDEN

20.01 -18.02 Du er i dit ro­man­ti­ske hjør­ne, hvor du kun ser det, du vil se. Du er i dit gav­mil­de hjør­ne, og du kan let kom­me til at kø­be me­re, end du har råd til. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:******

FISKENE

19.02 -19.03 Der er me­re uro i luf­ten end godt er. Det bed­ste, du kan gø­re ved det, er at be­va­re dig selv og di­ne me­nin­ger, og la­de de an­dre stres­se rundt. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de: Øko­no­mi:**

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.