Bor­ring out

Det er ik­ke man­ge må­ne­der, si­den Brønd­by hen­te­de Jo­nas Bor­ring på en fri trans­fer, men al­le­re­de nu kan han va­e­re på vej va­ek

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@spor­ten.dk

Ef­ter kun to må­ne­der i Brønd­by og blot 21 spil­le­mi­nut­ter er Jo­nas Bor­ring på vej va­ek fra klub­ben. Det er­fa­rer BT.

Det skul­le ha­ve va­e­ret en ny start for Jo­nas Bor­ring, en ny be­gyn­del­se på til­va­e­rel­sen, da han i april skrev un­der på en to-årig kon­trakt med Brønd­by. Men på kort tid er vir­ke­lig­he­den ble­vet en helt an­den for den 31-åri­ge fyn­bo.

Bor­ring blev løst af sin kon­trakt hos Ran­ders ef­ter hek­ti­ske om­sta­en­dig­he­der i for­å­ret, hvor hold­kam­me­rat Chri­sti­an Kel­ler bag Bor­rings ryg hav­de va­e­ret sam­men med Bor­rings eks-ko­ne.

Si­tu­a­tio­nen i trup­pen var uhold­bar, til­li­den var va­ek, og i sid­ste en­de var det Bor­ring, der til stor me­di­e­op­sigt og un­dren i fod­bold­mil­jø­et var den før­ste til at for­la­de Ran­ders. Se­ne­re hen blev Kel­ler og­så løst fra sin kon­trakt.

Der­for stod Bor­rings tid­li­ge­re chef fra ti­den i OB, nu­va­e­ren­de sport­s­di­rek­tør i Brønd­by, Tro­els Bech, klar med en kon­trakt på Ves­teg­nen. En ny start ef­ter en hård pe­ri­o­de for Bor­ring.

BT kan dog nu forta­el­le, at Bor­ring al­le­re­de nu er på vej va­ek fra klub­ben grun­det en sport­s­lig uhold­bar si­tu­a­tion, hvor kant­spil­le­ren ik­ke har ud­sigt til me­get spil­le­tid. Indtil vi­de­re har han kun spil­let 21 mi­nut­ter i Brønd­bys Eu­ro­pa Le­ague-op­gør mod island­ske Va­lur.

Klub­bens nye tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger vil nem­lig helst ik­ke spil­le med kant­spil­le­re, og der­for er Bor­ring ble­vet brugt som an­grebs­re­ser­ve. Og det er ik­ke en po­si­tion, Bor­ring har i sin­de at spil­le.

Bor­ring til­tra­ek­ker i øje­blik­ket kon­kret in­ter­es­se fra fle­re Su­per­liga­klub­ber, og der lig­ger ik­ke no­get i vej­en for, at han kan va­e­re spil­le­ber­ret­ti­get til trods for, at han på kort tid har re­pra­e­sen­te­ret Ran­ders og Brønd­by.

Et op­lagt bud på en ny klub kun­ne va­e­re Es­b­jerg, hvor Bor­rings tid­li­ge­re chef Co­lin Todd net­op er ble­vet an­sat. De to hav­de et godt for­hold i Ran­ders, og Todd vil ik­ke ude­luk­ke no­get, forta­el­ler han.

»Jeg er først li­ge kom­met til klub­ben, så jeg skal først ha­ve snak­ket med be­sty­rel­ses­for­man­den om, hvil­ken ret­ning vi skal gå, når det kom­mer til spil­le­rind­køb. Men hvis vi bli­ver eni­ge om det, vil det helt sik­kert va­e­re en ty­pe spil­ler, vi vil kig­ge på,« si­ger Todd til BT.

En an­den mu­lig desti­na­tion kan va­e­re OB. Jo­nas Bor­ring har en for­tid i klub­ben, hvor han spil­le­de fra 2004 til 2008, in­den han for et re­kord­be­løb på om­kring 20 mil­li­o­ner kro­ner blev solgt til FC Midtjyl­land.

Og net­op OB ud­vi­ste iføl­ge BTs op­lys­nin­ger kon­kret in­ter­es­se for Bor­ring, da han i for­å­ret blev løst fra sin kon­trakt i Ran­ders. Der­for kan man spe­ku­le­re i, at de igen er op­ma­er­k­som­me på Bor­rings si­tu­a­tion i Brønd­by. Sport­s­di­rek­tør Jes­per Han­sen hos fyn­bo­er­ne er dog få­ma­elt.

»Vi kom­men­te­rer ik­ke nor­malt på ryg­ter, så det vil jeg hel­ler ik­ke gø­re her,« si­ger han.

Det har indtil vi­de­re ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Tro­els Bech om­kring Bor­rings si­tu­a­tion.

Bor­ring er i øje­blik­ket sam­men med re­sten af Brønd­by-trup­pen i Skot­land, hvor hol­det i af­ten mø­der skot­ske Hi­ber­ni­an i an­den run­de af Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen.

FO­TO: AN­DERS KJAERBYE

Jo­nas Bor­ring har tra­e­net med Brønd­by, si­den han kom på kon­trakt i april. Men ef­ter ba­re 21 mi­nut­ters spil­le­tid kan det va­e­re slut. Brønd­bys nye tra­e­ner, Ale­xan­der Zor­ni­ger, vil nem­lig ik­ke spil­le med flø­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.