Dan­mark i Eu­ro­pa Le­ague

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tre dan­ske hold skal i il­den i af­ten i Eu­ro­pa Le­ague. BT ta­ger tem­pe­ra­tu­ren på hol­de­nes chan­ce for avan­ce­ment.

Søn­derjy­ske

De dan­ske sølvvin­de­re får de­res sto­re ild­dåb i eu­ro­pa­ei­sk re­gi mod nor­ske Strøms­god­set, der har haft den nu­va­e­ren­de Lyng­by-tra­e­ner, David Ni­el­sen, på si­de­linj­en. Før­ste kamp bli­ver spil­let på et ud­solgt Syd­bank Park, og det be­ty­der, at 4.795 til­sku­e­re vil va­e­re på plads i Ha­der­s­lev. Den no­get ned­sat­te til­sku­er­ka­pa­ci­tet skyl­des, at der ik­ke må va­e­re til­sku­e­re på stå­plad­ser­ne. Det for­ven­tes, at Jakob Mi­chel­sens mand­skab skal sik­re sig et godt re­sul­tat på hjem­me­ba­ne mod sid­ste sa­e­sons dit­to sølvvin­de­re fra Nor­ge, der spil­ler med me­get me­re selv­til­lid og hur­tig­hed på egen ba­ne end på frem­med gra­es. FAVORIT: Helt li­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.