Froo­mes mester­va­erk

Chris Froo­me snød kon­kur­ren­ter­ne i klas­se­men­tet og an­greb i en al­li­an­ce med Pe­ter Sa­gan i den sta­er­ke si­de­vind kort før mål

BT - - TOUR DE FRANCE - Mads Kind­berg Ni­el­sen og Las­se Vø­ge | ni­el@spor­ten.dk, lavg@spor­ten.dk

Vi snak­ker al­tid om, hvor­dan et cy­kel­løb som Tour de Fran­ce el­ler Giro d’Ita­lia bli­ver vun­det på de iko­ni­ske bjer­ge. Klas­se­mentska­no­ner­ne prø­ver hin­an­den af på stig­nin­ger som Al­pe d’Hu­ez og Col­le del­le Fi­ne­stre.

Iso­le­ret set fort­sa­et­ter det og­så med at va­e­re så­dan, for bjer­ge­ne spil­ler utvivl­s­omt en stor rol­le i Tour de Fran­ce. Vi bør nu al­li­ge­vel over­ve­je at aen­dre nav­net til ’Tour de Over­ra­skel­se’, og det kan vi tak­ke den for­sva­ren­de vin­der for.

Chris Froo­me (Team Sky) stak af sted kort før mål på gårs­da­gens 11. eta­pe og tog i den grad fu­sen på si­ne kon­kur­ren­ter. Det var en flad eta­pe – langt fra bri­tens van­te ter­ri­to­ri­um i Py­re­na­e­er­ne og Al­per­ne. Med et sam­let felt bul­dren­de på vej mod må­l­by­en Mont­pel­li­er lig­ne­de det en mas­ses­purt, men Froo­me kør­te ef­ter vin­de­ren Pe­ter Sa­gan og snup­pe­de seks se­kun­der plus seks bonus­se­kun­der på de øv­ri­ge fa­vo­rit­ter. In­gen over­ra­skel­se Det kom som en stor over­ra­skel­se for de fle­ste, men ik­ke for hol­de­jer Da­ve Brails­ford.

»Vi er gå­et til lø­bet med en lidt me­re ag­gres­siv til­gang til tin­ge­ne end sid­ste år. Det kan va­e­re godt, og det kan va­e­re skidt, men indtil vi­de­re har vi hel­dig­vis vun­det se­kun­der på det,« sag­de Brails­ford ef­ter­føl­gen­de til BT.

Al­le­re­de på 8. eta­pe eks­pe­ri­men­te­re­de Chris Froo­me med den nye stil, da han an­greb på ned­kørs­len af Col du Pey­resour­de. Den ke­ny­ansk­fød­te bri­te, der har vun­det Tou­ren to gan­ge i sin kar­ri­e­re, bli­ver el­lers of­te be­skyldt for at va­e­re for kal­ku­le­ren­de og ro­bo­t­ag­tig, men de glo­ser pas­ser ret dår­ligt på Froo­mes må­de at kø­re lø­bet på indtil vi­de­re.

»Det var 100 pro­cent Froo­mes in­tu­i­tion,« for­tal­te Brails­ford om an­gre­bet.

Vi er gå­et til lø­bet med en lidt me­re ag­gres­siv til­gang til tin­ge­ne end sid­ste år Da­ve Brails­ford, hol­de­jer på Sky

Sid­ste år snup­pe­de Chris Froo­me og­så se­kun­der på fle­re af ri­va­ler­ne på si­de­vind­se­ta­pen til Ze­eland i Hol­land. Se­kun­der, der var med til at grund­la­eg­ge hans sejr, og se­kun­der, der vi­ser, hvor vig­tigt det er at va­e­re op­ma­er­k­som på samt­li­ge eta­per i ver­dens stør­ste cy­kel­løb.

Det kan man ik­ke be­skyl­de Nairo Qu­in­ta­na, den på for­hånd stør­ste ud­for­drer til Froo­me, for at va­e­re.

BT vil­le ger­ne ha­ve haft en kom­men­tar fra den lil­le co­lom­bi­a­ner, men han var slet ik­ke i snak­ke­hu­mør, da han skuf­fet skynd­te sig ind i hold­bus­sen. Han nå­e­de li­ge at si­ge, at det var kom­pli­ce­ret at for­kla­re, at hol­det igen sov ude på ru­ten, og så for­svandt han el­lers op bag de to­ne­de ru­der i det sor­te og grøn­ne trans­port­mid­del.

FO­TO: REU­TERS

Chris Froo­me tog igen tid på de na­er­me­ste kon­kur­ren­ter, da han sam­men med Pe­ter Sa­gan stak af fra et uop­ma­er­k­somt felt kort før mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.