Emi­lie er én ud af 28

Hos Rigs­po­li­ti­et har man i øje­blik­ket 28 åb­ne sa­ger om dan­ske­re, der er for­s­vun­det i 2016. 17-åri­ge Emi­lie Meng er en af dem

BT - - NYHEDER - Jesper Bruun Chri­sti­an­sen | jchr@bt.dk

Sa­gen om den 17-åri­ge Emi­lie Meng fra Kor­sør, der har va­e­ret for­s­vun­det spor­løst si­den søn­dag mor­gen, er langt­fra den ene­ste af sin slags.

Hvert år bli­ver hund­red­vis af dan­ske­re meldt sav­net. Ale­ne i år har dansk po­li­ti haft 400 sa­ger om for­s­vund­ne per­so­ner. Det vi­ser den se­ne­ste op­gø­rel­se fra Rigs­po­li­ti­et. Ud af de 400 mang­ler 28 per­so­ner fort­sat at bli­ve fun­det.

»I langt stør­ste­delen af den­ne slags sa­ger er der ta­le om ae­l­dre og de­men­te bor­ge­re, der for­svin­der fra de­res hjem uden selv at vi­de, hvor de er på vej hen. El­lers er der ty­pisk ta­le om min­dre børn, der plud­se­lig er ble­vet bor­te fra de­res fora­el­dre, men der er og­så de me­re tragi­ske til­fa­el­de, hvor en per­son har for­ladt hjem­met i ned­trykt til­stand,« forta­el­ler Poul Se­ve­rin­sen, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør ved Nord­jyl­lands Po­li­ti, hvor man sid­ste år hav­de godt 100 sa­ger om ef­ter­ly­ste per­so­ner.

Iføl­ge Poul Se­ve­rin­sen bli­ver de fle­ste af sa­ger­ne dog opkla­ret in­den for gan­ske kort tid, og man­ge af de ef­ter­ly­ste per­so­ner bli­ver oven i kø­bet fun­det un­der 24 ti­mer ef­ter, de mel­des sav­net.

»Det er hel­dig­vis for­holds­vis sja­el­dent, at vi op­le­ver sa­ger, hvor per­so­ner er for­s­vun­det i uger el­ler må­ne­der,« si­ger Poul Se­ve­rin­sen.

17-åri­ge Emi­lie Meng har si­den we­e­ken­den va­e­ret spor­løst for­s­vun­det, ef­ter hun søn­dag mor­gen om­kring klok­ken 04 tog af­sked med to ve­nin­der på sta­tio­nen i Kor­sør. Pi­ger­ne hav­de va­e­ret til fest sam­men i Sla­gel­se, og mens de to ve­nin­der del­te en taxa hjem fra sta­tio­nen, valg­te den for­s­vund­ne pi­ge at spad­se­re hjem til mo­de­rens hus, et par ki­lo­me­ter fra sta­tio­nen. Men si­den Emi­lie Meng for­lod sta­tio­nen, har in­gen hver­ken set el­ler hørt fra den 17-åri­ge pi­ge. Ef­ter­ly­ste vid­ner har in­tet set I ef­ter­forsk­nin­gen af sa­gen har man i Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti tid­li­ge­re ef­ter­lyst to per­so­ner, en ung mand med stu­den­ter­hue og en mand i oran­ge ar­bejd­s­tøj, som iføl­ge fle­re vid­ner kan ha­ve set Emi­lie Meng, ef­ter hun for­svandt søn­dag mor­gen.

I går be­kra­ef­te­de vi­cepo­li­ti­in­spek­tør ved Sydsja­el­lands- og Lol­land Falsters Po­li­ti Sø­ren Ravn-Ni­el­sen, at beg­ge per­so­ner hav­de hen­vendt sig til po­li­ti­et.

»De har beg­ge hen­vendt sig til po­li­ti­et, men det har ik­ke bragt os vi­de­re.«

Der­med står po­li­ti­et fort­sat uden kon­kre­te spor i sa­gen om 17-åri­ge Emi­lie Mengs for­svin­den. I ste­det er ef­ter­forsk­nin­gen kon­cen­tre­ret om de hen­ven­del­ser, som po­li­ti­et har mod­ta­get om sa­gen.

»Dem ar­bej­der vi med nu, og vi hå­ber, at det kan brin­ge os vi­de­re. Og så er vi sta­dig in­ter­es­se­re­de i at hø­re fra folk, der måt­te ha­ve vi­den i sa­gen,« si­ger Sø­ren Ravn-Ni­el­sen. Er I be­kym­re­de over, at der slet ik­ke er fun­det no­gen spor ef­ter hen­de?

»Ja, selv­føl­ge­lig er vi be­kym­re­de. Og det er jo klart, at vi ta­en­ker på, hvil­ke mu­lig­he­der der kan va­e­re,« si­ger han.

Selv­føl­ge­lig er vi be­kym­re­de. Og det er jo klart, at vi ta­en­ker på, hvil­ke mu­lig­he­der der kan va­e­re Sø­ren Ravn-Ni­el­sen, Sydsja­el­lands og Lol­land Falsters Po­li­ti

Emi­lie Meng har va­e­ret spi­o­r­løst for­s­vun­det si­den tid­ligt søn­dag mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.