JOACHIMS DRI

BT - - NYHEDER -

UGENS GAEST sam­me an­tal som prins Joachims 82-åri­ge far, prins Hen­rik, der som be­kendt be­slut­te­de sig for at gå på pen­sion ved års­skif­tet.

Da prins Jo­a­chim for to år si­den be­kendt­gjor­de, at han var fa­er­dig som land­mand­sprins og i ste­det ryk­ke­de fa­mi­li­en til ho­vedsta­den, blev det el­lers be­to­net, at det var van­ske­ligt for prin­sen og hans prin­ses­se at for­e­ne li­vet på lan­det med de­res øv­ri­ge of­fi­ci­el­le op­ga­ver og pro­tek­tio­ner.

Men der er imid­ler­tid in­tet, der ty­der på, at den 47-åri­ge prins bru­ger den tid, han ik­ke la­en­ge­re til­brin­ger i mar­ken, på si­ne i alt 42 pro­tek­tio­ner og ae­res­hverv. ’Kon­ge­hu­set har et pro­blem’ Og det er et pro­blem, me­ner Se­ba­sti­an Ol­den-Jørgensen, der er lek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og for­fat­ter til en bog om kon­ge­hu­set.

»Jeg sy­nes, det un­der­stre­ger, at kon­ge­hu­set har et pro­blem i, hvor­dan de skal ret­fa­er­dig­gø­re prins Joachims stil­ling over for of­fent­lig­he­den. Han har en sva­er rol­le, for­di han jo un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der må stja­e­le ly­set fra kron­prin­s­par­ret, så det kan va­e­re sva­ert at se, hvil­ke op­ga­ver man skal sa­et­te ham til. Det har sim­pelt­hen va­e­ret sva­ert for dem at fin­de me­nings­fuld be­ska­ef­ti­gel­se til ham,« vur­de­rer han.

Hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen for­sva­rer dog prins Joachims til­sy­ne­la­den­de lil­le ar­bejds­byr­de.

»Det er sva­ert at vi­de, hvor me­get for­be­re­del­se der er i de en­kel­te op­ga­ver. Nog­le er der må­ske in­gen for­be­re­del­se i, mens an­dre ta­ger lang tid. Det er klart, at prins Jo­a­chim al­drig vil ha­ve så man­ge op­ga­ver som kron­prin­s­par­ret, for­di han er min­dre cen­tralt pla­ce­ret,« un­der­stre­ger han. Pja­ek­ker fra fa­mi­lie­fe­rie Trods den min­dre va­e­sent­li­ge rol­le er det al­li­ge­vel uhel­digt, at prins Jo­a­chim og hans fa­mi­lie for an­det år i tra­ek ser stort på fa­mi­lie­tra­di­tio­nen på Grå­sten, der blev indstif­tet af dron­ning In­grid.

»Da de flyt­te­de fra Scha­ck­en­borg, gav de ud­tryk for, at de ger­ne vil­le va­e­re ved med at ha­ve en til­knyt­ning til Søn­derjyl­land, så det er klart, at det vil­le se godt ud, hvis de var med. Det vil­le va­e­re et po­si­tivt sig­nal at sen­de, at man ik­ke kun er in­ter­es­se­ret i Kø­ben­havn i kølvan­det på den dis­kus­sion,« me­ner han.

Kron­prin­s­par­ret har ik­ke mis­set en fa­mi­lie­fo­to­gra­fe­ring si­den 2008, men det un­der­stre­ger iføl­ge Se­ba­sti­an Ol­den-Jørgensen blot, at der er for­skel på de to brød­re og de­res rol­ler.

»Jo­a­chim kan til­la­de sig at ta­ge lidt let­te­re på det he­le, for­di han ik­ke er tro­nar­ving. Det er al­drig ham, der er i cen­trum, han er en re­ser­ve,« kon­sta­te­rer han.

I novem­ber så det el­lers ud til, at prins Jo­a­chim hav­de få­et et job, der kun­ne gi­ve ham dét, Ol­den-Jørgensen be­teg­ner som en ’me­nings­fuld be­ska­ef­ti­gel­se’.

Den­gang med­del­te hof­fet nem­lig, at prin­sen, der er sol­dat og re­ser­veof­fi­cer, til­t­rå­d­te som sa­er­lig sag­kyn­dig i for­sva­ret, hvor han 20 ti­mer om ugen skul­le hja­el­pe med at im­ple­men­te­re ’Det nye sy­stem’, der in­de­ba­e­rer, at fri­vil­li­ge fra hjem­me­va­er­net og sol­da­ter fra re­ser­ven skal an­ven­des me­re ak­tivt i for­sva­ret. Job­bet er op­lagt Ar­bej­det, som i øv­rigt er uløn­net, skul­le iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra kon­ge­hu­set til­ret­tela­eg­ges om­kring Joachims øv­ri­ge for­plig­tel­ser.

Men i sid­ste må­ned skrev net­me­di­et Jour­na­lis­ta, at den re­el­le ar­bejds­tid na­er­me­re be­løb sig til 20 ti­mer i alt – el­ler fak­tisk blot 16 ti­mer for to tje­ne­ste­rej­ser til Jyl­land for at va­e­re helt pra­e­cis.

Men det tal er helt for­kert, ly­der den kon­tan­te ud­mel­ding fra kon­ge­hu­set.

»Vi kan i den grad af­vi­se, at prins Jo­a­chim ude­luk­ken­de har brugt 16 ti­mer på sin stil­ling i for­sva­ret igen­nem de sid­ste seks må­ne­der. Prin­sen va­re­ta­ger sin stil­ling fuld­sta­en­digt, som det blev af­talt med for­sva­ret ved til­tra­e­del­sen og med de ar­bejds­op­ga­ver som den­gang blev af­talt,« op­ly­ser kon­ge­hu­sets kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling til BT.

Bå­de Se­ba­sti­an Ol­den-Jørgensen og Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen er eni­ge i, at job­bet er op­lagt til prins Joachims in­ter­es­ser og kom­pe­ten­cer.

»Det er helt rig­tigt ta­enkt, for­di det knyt­ter an til kon­ge­hu­sets mi­li­ta­e­re til­snit og dets upo­li­ti­ske rol­le i for­hold til fri­vil­ligt ar­bej­de. Det ser ba­re ik­ke ud til at va­e­re lyk­ke­des,« ly­der det fra Ol­den-Jørgensen.

For­svars­chef, ge­ne­ral Pe­ter Bartram be­skrev ved til­tra­e­del­sen i novem­ber, hvor­dan prins Joachims er­fa­ring og ind­sigt »sam­let kan nyt­tig­gø­res til bro­byg­ning mel­lem for­sva­ret og hjem­me­va­er­net på den ene si­de og de man­ge ci­vi­le virk­som­he­der og of­fent­li­ge myn­dig­he­der på den an­den si­de«. Besty­rel­ses­po­ster Ud­over si­ne of­fi­ci­el­le op­ga­ver og job­bet i for­sva­ret fun­ge­rer prins Jo­a­chim des­u­den som rigs­for­stan­der ved en­kel­te lej­lig­he­der, når bå­de Dron­nin­gen og kron­prins Fre­de­rik er bort­rejst på sam­me tid. Der­u­d­over sid­der han i be­sty­rel­sen hos Lø­ven­holm Fon­den og De 5 Gaar­de. Sidst­na­evn­te er han og­så sta­dig me­de­jer af. Det sam­me ga­el­der Scha­ck­en­borg Slotskro.

BT har op­talt de punk­ter, der op­tra­e­der i kon­ge­hu­sets of­fi­ci­el­le ka­len­der i pe­ri­o­den 1. ja­nu­ar til og med 30. ju­ni 2016. De da­ge, hvor en­ten kron­prins Fre­de­rik el­ler prins Jo­a­chim er rigs­for­stan­der i Dron­nin­gens fra­va­er, er ik­ke talt med. Vi har ik­ke skel­net mel­lem of­fi­ci­el­le og me­re pri­va­te ar­ran­ge­men­ter. Ved ud­lands­rej­ser el­ler rej­ser med kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog er der no­te­ret én of­fi­ci­el be­gi­ven­hed pr. rej­se­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.