For­na­er­mer he­le ver­den

BT - - NYHEDER -

LØSGÅENDE MISSIL gul­ve i eu­ro­pa­ei­ske re­ge­rings­byg­nin­ger.

Han sag­de, at eu­ro­pa­ei­ske lan­de i 2.000 år har for­søgt at sam­le Eu­ro­pa til en stat som i Ro­mer­ri­gets tid. Li­ge­frem­me grov­he­der Østa­ten Pa­pua New Gu­i­nea røg li­ge med i fal­det, da Bo­ris Jo­hn­son skul­le kri­ti­se­re sit eget par­ti:

»De sid­ste ti år har vi i det kon­ser­va­ti­ve par­ti vaen­net os til Pa­pua New Gu­i­nea-ag­tig kan­ni­ba­lis­me og høv­din­ge­mord.«

Hol­lywood-sku­e­spil­le­re går hel­ler ik­ke fri.

»Mi­ne ev­ner som ta­ler blev kri­ti­se­ret af in­gen rin­ge­re au­to­ri­tet end Ar­nold Schwarze­neg­ger. Det var et trist øje­blik, ka­e­re ven­ner, hvor mi­ne re­to­ri­ske ev­ner blev af­fa­er­di­get af en østrigsk cy­borg, der kun bru­ger en­sta­vel­ses­ord.«

Mel­le­mø­sten-kon­flik­ten kla­re­de han ved at kal­de boy­kot af is­ra­el­ske va­rer for »fuld­sta­en­dig gak«.

Bo­ris Jo­hn­son er tid­li­ge­re borg­me­ster i Lon­don, og hans li­ge­frem­me grov­he­der gjor­de in­tet godt for ham i det kon­ser­va­ti­ve par­ti, hvor sta­er­ke kra­ef­ter ar­bej­de­de imod, at han skul­le bli­ve for­mand ef­ter David Ca­meron. An­der­le­des suc­ces hav­de han i be­folk­nin­gen, hvor han lyn­hur­tigt blev til­gi­vet. Han vandt end­da 1.000 pund for et digt, der blev op­trykt i Specta­tor, hvor han be­skrev en seksu­el akt mel­lem Tyr­ki­ets pra­esi­dent Er­do­gan og en ged.

Om han kan bli­ve til­gi­vet an­dre ste­der end i Eng­land, der bl.a. har fo­stret Mont­hy Pyt­hon og ’Hal­løj på ba­de­ho­tel­let’, er sta­er­kt tvivl­s­omt. Hans grov­he­der kan fak­tisk min­de om Do­nald Trumps – som han alt­så og­så har stor an­ti­pa­ti for – ba­re med et aka­de­misk sta­enk, så det me­re min­der om et druk­gil­de på la­e­rer­va­e­rel­set på Ox­ford, mens Trump­sti­len me­re lig­ner en ju­le­frokost på et au­tova­er­k­sted i syd­sta­ter­ne.

Bo­ris, som de ba­re kal­der ham i Eng­land, skab­te sig op­rin­de­ligt et navn ved at kri­ti­se­re EU i ar­tik­ler og klum­mer som Bruxel­les-repor­ter. Det skab­te ham en plat­form til at tra­e­de ind i po­li­tik og trods sin klov­ne-ag­ti­ge stil vin­de to kom­mu­nalvalg i Lon­don,. • An­gela Mer­kel:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.