Gla­e­der mig til lan

BT - - NYHEDER -

EMN Emil, Theis og Al­fred, sej­let over he­le klo­den.

Det har va­e­ret en rej­se, hvor hver­da­gens tra­engs­ler for­svandt i even­ty­ret på ha­vet.

»I tre år har jeg ik­ke vidst, hvil­ken uge­dag det var, og slet ik­ke, hvil­ken da­to vi hav­de. En gang imel­lem er jeg så­gar ble­vet i tvivl om, hvil­ket år vi var i,« skri­ver Emil Midé Eri­ch­sen. Ven gla­e­der sig Blandt de man­ge frem­mød­te i dag vil fa­mi­li­ens na­e­re ven, sej­le­ren Chri­sti­an Lie­ber­gre­en, va­e­re at fin­de, og han har gla­e­det sig til gen­sy­net.

Han har kendt fa­mi­li­en si­den 2012 og haft for­nø­jel­sen af at sej­le med dem ved fle­re lej­lig­he­der. Deri­blandt på fa­mi­li­ens tre år lan­ge rej­se, hvor han har til­brag­te tre­en­halv må­ned til søs med dem. Det har dog ik­ke lagt en da­em­per på hans be­gej­string over snart at skul­le se dem igen. »Jeg har sav­net dem helt vildt! Jeg gla­e­der mig til at se dem igen, gi­ve dem et or­dent­ligt bjør­ne­kram og så ny­de en kold øl med dem,« si­ger Chri­sti­an Lie­ber­gre­en. Ven­der hjem som stjer­ner Et be­vis på dan­sker­nes ka­er­lig­hed til fa­mi­li­en er det sto­re an­tal men­ne­sker, som vil ta­ge imod fa­mi­li­en, når de la­eg­ger til i dag kl. 12.

Me­re end 3.000 per­so­ner har på Fa­ce­book til­meldt sig vel­komsts­ar­ran­ge­men­tet. Og at fa­mi­li­en er gå­et hen og ble­vet så umå­de­lig po­pu­la­er, har va­e­ret sva­ert at for­stå, for nog­le af med­lem­mer­ne. Det forta­el­ler Chri­sti­an Lie­ber­gre­en:

»Da jeg var ude hos dem for halvan­det år si­den spurg­te Theis mig, om de var ble­vet kend­te. De er jo vant til, at de­res far har va­e­ret et kendt an­sigt, men at de nu li­ge plud­se­lig og­så er ble­vet det, kan de ik­ke rig­tig for­hol­de sig til. Der­for tror jeg og­så, at det bli­ver me­get over­va­el­den­de for dem på en god må­de at se så man­ge men­ne­sker, når de kom­mer i havn.« Er ble­vet se­je og klo­ge I 2012 til­brag­te Chri­sti­an Lie­ber­gre­en 260 da­ge til søs, da han selv fo­re­tog en jor­d­om­rej­se. Der­med ved han, hvad det gør ved men­ne­sker at sej­le lang­va­rigt. Og når han kig­ger på fa­mi­li­en Eri­ch­sens ae­ld­ste søn­ner, er han ik­ke i tvivl om, at ha­vet og­så har rørt dem.

»Jeg sy­nes, at man kan se på tv, at Emil og Theis har få­et et tu­sind­me­ter­blik i øj­ne­ne af at skue mod ho­ri­son­ten bag ro­ret.

Isa­er hos Theis. Han var lidt af en glad hund­e­hvalp, da han tog af sted, og nu kom­mer han hjem som en rig­tig al­fa­han. En rig­tig sø­mand. En sej gut. Og så tror jeg, at de i det he­le ta­get har la­ert rig­tigt me­get om sig selv,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.