Dgang

BT - - NYHEDER -

I tre år har jeg ik­ke vidst, hvil­ken uge­dag det var, og slet ik­ke, hvil­ken da­to vi hav­de. En gang imel­lem er jeg så­gar ble­vet i tvivl om, hvil­ket år vi var i Emil Midé Eri­ch­sen 15 april:

GU­I­DE TIL SEJLFERIE Køb/le­je af båd: Øn­sker du at prø­ve kra­ef­ter med en bå­d­fe­rie, er der en mas­se ting at va­e­re op­ma­er­k­som på. Du skal først og frem­mest fin­de frem til, om du vil le­je el­ler kø­be egen båd. Du skal fin­de ud af, hvad bå­den helt kon­kret skal bu­ges til. Skal fa­mi­li­en på dags-, we­e­kend- el­ler uge­tur? Plan­la­eg­ning af tu­ren: Plan­la­eg­ning af kor­te­re tu­re kan ske i hav­nen, in­den man sej­ler ud. La­en­ge­re tu­re kan del­vis plan­la­eg­ges hjem­me­fra, og re­sten skal el­lers plan­la­eg­ges un­der­vejs. Anskaf sø­kort og hånd­bø­ger for at plan­la­eg­ge sejlads gen­nem de be­stem­te far­van­de. Op­lys­nin­ger om fyr og vand­dyb­der er vig­ti­ge at for­hol­de sig til. Vejr: Man skal ind­sam­le så man­ge da­ta som mu­ligt ved af­gang, og el­lers føl­ge ud­vik­lin­gen un­der­vejs. DMI ud­sen­der far­vands­ud­sig­ter tre gan­ge om da­gen (te­le­fon 1853), og 16 feb 2016.: Jeg gla­e­der mig helt vildt, til »rig­tigt« at kom­me til søs igen. Der ud, hvor da­ge­ne fly­der sam­men, ud­sig­ten er uen­de­lig, stjer­ner kla­re­re end no­get an­det sted, og hvor ro­en for al­vor sa­en­ker sig over båd og be­sa­et­ning Emil Midé Eri­ch­sen, i Pu­er­to Ri­co de kan og­så hø­res på lang­bøl­ge­sen­de­ren på 243 kHz i lø­bet af da­gen. DMI la­ver og­så hav­prog­no­ser, som vi­ser no­get om strøm, bøl­ge­ret­ning og tem­pe­ra­tur. Go­de sejl­desti­na­tio­ner i Dan­mark – et ud­valg:

Sejl fra ø til ø. Et af som­me­rens bed­ste ste­der til sejlads i na­turs­køn­ne om­gi­vel­ser. Et ro­ligt og stressbe­fri­en­de om­rå­de.

Ø ud for det nord­ve­st­li­ge Sja­el­land. Et skønt sted på lyst­sej­ler­nes ru­te nord om Sja­el­land. Sejl vi­de­re ind til Nek­se­lø og Havn­sø, og du har kort af­stand til hi­sto­rie og la­ek­ker mad på Drags­holm Slot.

Flot om­rå­de i det nor­døst­li­ge Jyl­land. Kendt som ’Dan­marks smuk­ke­ste’ fjord be­va­e­ger den sig gen­nem skøn na­tur for­bi Hads­und, Ma­ri­a­ger og ind til Ho­bro. La­es me­get me­re om køb af båd og sejlferie på sejlsport.dk. KIL­DE: Dansk Sejlu­ni­on Sept. 2015:

Ja­va­ha­vet Raya Am­pat Va­na­tu

Ha­va­na løf­tet om bord på stort Ma­ersk-con­tai­ner­skib og sej­let gen­nem Aden­bug­ten for at und­gå pira­ter. 15 da­ge i alt på ski­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.